Hotărârea nr. 170/1999

HOTARAREnr. 170 din 1999-07-22 HOTARIRE 170 din 22/07/1999 PRIVIND APROBAREA REPREZENTANTILOR IN A.G.A.SI C.A. IN CADRUL AGENTIEI DE DEZVOLTARE PENTRU ANSAMBLUL URBANISTIC NOUL CENTRU CIVIC - BUCURESTI 2000
HOT. 170 22/07/1999
HOTARIRE 170 din 22/07/1999

HOTARIRE    170 din 22/07/1999

PRIVIND APROBAREA REPREZENTANTILOR IN A.G.A. SI C.A.IN CADRUL "AGENTIEI DE DEZVOLTARE PENTRU ANSAMBLUL URBANISTIC NOUL CENTRU CIVIC-BUCURESTI 2000"'PRECUM SI CONTRACTUL-CADRU DE DELEGARE AL COMPETENTELOR CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL ACESTOR REPREZENTANTI

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea reprezentatilor in A.G.A. si C.A. in cadrul “Agentiei de

Dezvoltare pentru Ansamblul Urbanistic Noul Centru Civic - Bucuresti 2000”,

precum si contractul-cadru de delegare al competentelor

Consiliului General al Municipiului Bucuresti al acestor reprezentanti

 

          In conformitate cu prevederile Ordonantei de Guvern nr.129/1998 privind infiintarea “Agentiei de

Dezvoltare pentru Ansamblul Urbanistic Noul Centru Civic - Bucuresti 2000”;

          In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”p” si “v” si alin.3 combinat cu art.28(1) si (4) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Art.1- Reprezentantul in AGA al “Agentiei de Dezvoltare pentru Ansamblul Urbanistic Noul Centru Civic - Bucuresti 2000” din partea Consiliului General al Municipiului Bucurestieste domnul Adtian Horia Ionel Cristea - Seful Departamentului Servicii Publice din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti cu care se va incheia un contract de reprezentare, conform contractului model prevazut in anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

          Art.2- Consiliul General al Municipiului Bucuresti desemneaza pe:

                   1. Bujoreanu Eugen

                   2. Voiculescu Mihai

ca membrii in Consiliul de Administratie al “Agentiei de Dezvoltare pentru Ansamblul Urbanistic Noul Centru Civic - Bucuresti 2000”, dupa ce vor fi aprobate de AGA la prima sedinta.

          Consiliul General al Municipiului Bucuresti va incheia un contract de administrare cu fiecare dintre aceste 2 persoane desemnate, conform contractului model prevazut in anexa 2, care face parte integranta din prezenta din prezenta hotarare.

 

          Art.3- Departamentul Patrimoniu Imobiliar, D.U.A.T., Directia Generala Juridica, Legislatie, Contencios, Departementul Economic vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                             

CONTRASEMNEAZA

     SECRETAR,

           Iulian Cretu                                                                         Ovidiu Predescu

 

 

 

 

Bucuresti, 22.07.1999

Nr.170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR.1 LA H.C.G.M.B. NR.170/22.07.1999

 

CONTRACT DE REPREZENTARE IN AGA

 

          Incheiat astazi....................................1999, intre:

 

          Consiliul General al Municipiului Bucuresti (denumit in continuare “reprezentant”), cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta nr.47, sector 5, Bucuresti, in calitate de actionar (asociat) la Societatea Comerciala de Dezvoltare Bucuresti 2000 cu sediul in Primaria Municipiului Bucuresti etaj I, camera 129 (denumita in continuare “societate”), prin domnul Viorel Lis, Primar General al Municipiului Bucuresti

 

          si,

 

          Domnul ( Doamna)..............................................................cetatean roman (denumit/a in continuare “reprezentant”), domiciliat/a.............................................., str.............................. nr........, .........sector (judet) identificat cu B.I. seria.......................nr...................eliberat de..............la data de.............., apelabil la urmatoarele numere de telefon: domiciliu.......................serviciu......................................

          Prin care, urmare acordul de vointa intervenit intre partile semnatare s-a incheiat prezentul contract de reprezentare (mandat general), in conditiile si limitele ce urmeaza a fi prezentate mai jos in aplicarea urmatoarelor acte normative: dispozitiile codului civil roman cu referire la institutia mandatului, Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala, republicata.

 

I. - OBIECT

 

          Obiectul prezentului contract consta in indeplinirea de catre reprezentant, in numele si pentru reprezentant, a atributiilor ca actionar (asociat) la societate, in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor la societatea  “Agentia de Dezvoltare pentru Ansamblul Urbanistic Noul Centru Civic - Bucuresti 2000” in conditiile si liitele impuse de prezentul contract.

 

II. - OBLIGATIIILE SI ATRIBUTIILE PARTILOR CONTRACTANTE

 

          In realizarea prezentului contract, reprezentatul intelege a mandata reprezentantul pentru a indeplini atributiile stabilite pin cele de mai jos, tinand cont de distinctia intre atributiile ce pot fi indeplinite fara un mandat special si atributiile ce pot fi indeplinite numai cu mandat special acordat de reprezentat.

          Art.1- Atributiile reprezentantului ce pot fi indeplinite fara mandat special:

          a) aproba sau modifica bilantul contabil;

          b) fixeaza dividentul in conformitate cu legea;

          c) alege si revoca, in conditiile legii administratorii, cu avizul reprezentatului;

          d) Alege si revoca, in conditiile legii cenzorii;

          e) fixeaza remuneratiile cuvenite, pentru exercitiul in curs, administratorilor si cenzorilor precum si suma bruta lunara cuvenita menagerului, in limitele stabilite de reprezentat prin contractele de administrare sau management;

          f) aproba gajarea, ipotecarea, inchirierea sau locatia gestiunii unui/unor active, contracte de leasing sau asociere in participatie, fara sa rezulte o noua persoana juridica, indiferent daca aceste actiuni se efectueaza o singura data sau de mai multe ori in cursul unui exercitiu financiar, in cazul in care:

                   - valoarea contabil aramasa a activului/activelor propuse a se inchiria sau da in locatie de gestiune, leasing nu depaseste 30% din valarea contabila a tuturor activelor;

                   - valoarea contabila ramasa a bunurilor propuse a fi gajate sau ipotecate si a delor deja gajate sau ipotecate (pentru societatile comerciale cu capital majoritar de stat ce nu au inregsitrat pierderi in momentul gajarii) reprezentand maximum 30% din valoarea contabila a tuturor activelor societatii;

          g) aproba vanzarea de active, o singura data sau in etape succesive; totalul valorii activelor vandute pe baza acestor aprobari nu poate depasi 30% din valoarea contabila a tuturor activelor societatii;

                   - face exceptie, iar reprezentantul nu va hotari conform prevederilor de la punctele f) si g), decat dupa aprobarea de catre Consiliul Geeral al Municipiului Bucuresti a vanzarii pachetului/pachetelor de actiuni detinute de Primaria Municipiului Bucuresti.

          In intervalul de mai sus, reprezentantul va putea exercita aceste atributiuni numai cu mandat special din partea reprezentatului.

          h) da descarcare de gestiune administratorilor/managerilor;

          i) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si dupa caz, programul de activitate pe exercitiul urmator;

          j) ia orice hotarari pentru care legea si actul constitutiv al societatii comerciale cer aprobarea adunarii generale a actionarilor;

          k) renegociaza anual criteriile si nivelul indicatorilor de performanta prevazute in contractul de management sau contractele de administrare si le transmite spre vanzare Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          l) aproba cesiunea actiunilor corespunzatoare profitului investit de manager/administratori.

 

          Art.2- Reprezentantul, prin exceptie de la plenitudinea de decizie acordata conform Art.1 va indeplini atributiile de mai jos numai pe baza unui mandat special prealabil din partea reprezentatului:

          a) aproba dizolvarea, lichidarea societatii, prelungirea duratei societatii;

          b) aproba desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii;

          c) aproba majorarea sau reducerea capitalului social in cazul cand aceasta nu este prevazuta expres intr-un act normativ;

          d) aproba schimbarea obiectului de activitate al societatii peste limita prevazuta la art.1 lit..

          e) aproba gajarea, ipotecarea, inchirierea sau locatia gestiunii unor active care depasesc limitele de la art.1, lit.f;

 

          Art.5- Obligatiile reprezentatului

          In derularea prezentului contract, reprezentatului ii revin urmatoarele obligatii:

          a) sa plateasca (prin societatea comerciala la care este actionar/asociat) sumele stabilite cu titlu de remuneratie, urmare a executarii mandatului sau, in cuantumurile, conditiile si termenele mai jos aratate;

          b) sa achite reprezentantului (prin societate) cheltuieli de deplasare ocazionate de indeplinirea mandatului sau (diurna, cazare, transport), in conditii identice cu cele stabilite pentru manageri/administratori;

          c) sa sigure reprezentantul pentru acidente de munca intervenite pe perioada indeplinirii mandatului sau.

 

III. - RASPUNDEREA CONTRACTUALA A PARTILOR SEMNATARE

 

          Art.6- Raspunderea reprezentantului

          a) avand in vedere caracterul oneros al prezentului contract, reprezentantul este tinut raspunzzator atat pentru dol cat si pentru culpa. In acest sens, raspunderea sa functioneaza pentru neexecutarea totala/partiala cat si pentru executarea defectuoasa a acestuia;

          b) producerea de daune materiale si morale reprezentatului prin fapte sau omisiuni in executarea mandatului de reprezentare atrage raspunderea civila a reprezentantului.

          In cazul in care faptele sau omisiunile au caracter penal, reprezentantul raspunde si potrivit legii penale.

 

          Art.7- Rapunderea reprezentatului

          a) raspunderea reprezentatului va fi operanta in situatia nerespectarii obligatiilor asumate prin prezentul contract, precum si in situatia executarii defectuoase, a neexecutarii totale sau partiale a obligatiilor asumate;

          b) reprezentatul nu raspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, savarsite de reprezentant cu ocazia indeplinirii mandatului sau.

 

IV. - PLATA CUVENITA REPREZENTANTULUI PENTRU EXERCITIUL MANDATULUI SAU

 

          Art.8- Pentru indeplinirea mandatului sau, reprezentantul va primi pentru participarea la adunarile generale ale actionarilor:

          a) o indemnizatie de sedinta stabilita de AGA;

          b) decontarea cheltuielilor de deplasare (diurna, cazare, transport), in conditii identice cu cele stabilite pentru manager sau administratorii societatii.

          Reprezentantul nu va fi remunerat decat pentru maximum 6 (sase) adunari generale pe parcursul unui an calendaristic, cu exceptia situatiilor in care depasirea acestui numar este determinata de primirea unui  mandat special dde la reprezentat.

          Plata remuneratiei de sedinta, cat si a cheltuielilor de deplasare se va face de catre societate comerciala dupa fiecare AGA in limtele prevazute anterior.

          Decontarile sumelor de mai sus se vor efectua odata cu varsarea dividentului, urmand ca sumele in cauza sa diminueze dividentul cuvenit reprezentatului.

          Sumele platite conform prezentului capitol vor fi suporate direct de reprezentat daca societatea nu realizeaza la sfarsitul anului dividende.

 

          V. - INCETAREA CONTRACTULUI

 

          Art.9- Partile semnatare ale prezentului contract stabilesc ca aceasta isi poate inceta efectele in urmatoarele conditii:

          a) Renuntarea reprezentantului la mandatul sau. In aceasta situatie, reprezentantul este obligat sa notifice reprezentatului - cu cel putin 30 de zile inainte - renuntarea sa, in caz contrar ramanand obligat la daune interese pentru pagube ce le-ar provoca;

          b) Revocarea de catre reprezentat a reprezentantului sau, oricand acesta hotaraste;

          c) In cazul revocarii, reprezentantului este obligat sa inapoieze reprezetatului inscrisul constatator al mandatului sau;

          d) Schimbari legislative de natura a impiedica asemenea forme de reprezentare;

          e) La expirarea perioadei stabilite ca durata a contractului de reprezentare (mandat);

          f) In cazul in care se constata din culpa reprezentantului o scadere a peformantelor societatii comerciale fata de anul de referinta;

          g) Decesul reprezentantului.

 

VI.  ALTE CAUZE

 

          Art.10- Prezentul contract este valabil pentru o perioada de 2 ani, reprezentatul fiuind in drept sa prelungeasca contractul pe noi perioade.

          Art.11- Reprezentatul va putea modifica oricand prebederile contractului atunci cand necesitatile o impun.

          Art.12- Reprezentantul nu poate transmite sau substitui mandatul de reprezentare altei persoane decat cu acordul expres is in scris al reprezentatului.

          Art.13- In executarea mandatului sau, indiferent daca este general sau special, reprezentantul va avea in vedere cadrul legal si criteriile orientative generale sau punctuale, date in scris de reprezentat.

          Art.14- Reprezentatul are dreptul de a declansa procedurile privind incidenta raspunderii reprezentantului oricand considera justificat, pentru neexecutarea totala/partiala sau executarea defectuoasa a mandatului acestuia.

          Art.15- Prezentul contract intra in vgoare la data semnarii acestuia.

 

          Semnat in...........................................la data..............................in 2 exemplare

 

          Reprezentat,                                                                            Reprezentant,

ANEXA NR.2 LA H.C.G.M.B. NR.170/22.07.1999

 

CONTRACT DE ADMINISTRARE

 

          I. PARTILE CONTRACTANTE

 

          Art.1- In realizarea si dezvoltarea atributiilor administratorilor prevazute de Legea nr.31/1999, republicata si in actul constitutiv, intre

          1.  C.G.M.B. cu sediul in Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta nr.47, sector 5, reprezentat prin Domnul Viorel Lis, Primarul General al Municipiului Bucuresti

          si

          Urmatoarele doua persoane aprobate in sedinta AGA din data de........ ca membri ai C.A.,

          Domnul (Doamna).........................................., cetatean...................domiciliat (a) in localitatea...................

str........................, nr......., sector/judet.................., avand actul de identitate....................seria.........nr.....................,

eliberat de........................................,

          Domnul(Doamna).........................................., cetatean...................domiciliat (a) in localitatea...................

str........................, nr......., sector/judet.................., avand actul de identitate....................seria.........nr.....................,

eliberat de........................................, denumit (i) in continuare administrator (i) ,

          Se incheie prezentul contract de administrare.

 

          II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 

          Art.2- In urma hotararii Adunarii generale a Actionarilor societatii Agentia de Dezvoltare pentru Ansamblul Urbanistic Noul Noul Centru Civic - Bucuresti 2000 de numire a Consiliului de Administratie din data de................/1999, al carei extras din procesul-verbal este anexat prezentului contract si a acordului de vointa intervenit intre parti, societatea incredinteaza administratorului (administratorilor) conducerea si administrarea activitatii sale pe baza unor obiective si criterii de performanta, reprezentand totodata societatea in raporturile cu tertii si purtand raspunderea pentru modul in care infaptuieste actele de administrare a societatii, in schimbul unei remuneratii, potrivit celor convenite prin prezentul contract.

 

          III. DURATA CONTRACTULUI

 

          Art.3- Presentul contract se incheie pe o durata de doi ani incepand cu data acestuia. In conditiile indeplinirii de catre administrator a obligatiilor asumate prin contract, la expirarea termenului partile pot conveni prelungirea contractului, in transe de un an, pana la concurenta termenului pe care a fost numit Consiliul de Administratie.

 

          IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE ADMINISTRATORULUI (ADMINISTRATORILOR)

 

          Art.4- Administratorul are urmatoarele drepturi:

          a) primirea unei sume globale negociate intre societate si administrator (persoana juridica), ca remuneratie a activitatii de administrare si participarea la profitul net al societatii, in cazul in care se obtine o rata a profitului net mai mare in exercitiul financiar analizat fata de cea realizata in anul de referinta (exercitiul financiar precedent). Suma globala va fi decontabila lunar in cuantum de pana la 2 ori remuneratia maxima calculata conform alin.b (1) pentru Directorul General/Presedintele Consiliului de Administratie.

          De asemenea, beneficiaza de prevederile alin.b(4), (5) si (6).

          b) in cazul persoanelor fizice:

          (1) primirea unei remuneratii lunare aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor, compusa din salariul de baza definit conform Legii nr.14/1991, determinat ca mai jos potrivit calculului prezentat care sta la baza drepturilor cuvenite privind vechimea in munca, asigurarlle sociale si pensia, precum si alte sporuri stabilite potrivit legii, care se acorda conform prevederilor Contractului colectiv de munca pentru directorii executivi. Sumele pot fi supuse indexarilor salariale stabilite potrivit legii