Hotărârea nr. 17/1999

HOTARAREnr. 17 din 1999-01-28 HOTARIRE numar 17 din 01/28/1999 privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constructii provizorii -presa si carte tip RODIPET amplasate pe dom.public al mun.Bucuresti
HOT. 17 28/01/1999
HOTARIRE numar 17 din 01/28/1999

HOTARIRE numar 17 din 01/28/1999

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constructii provizorii -presa si carte tip RODIPET amplasate pe dom.public al mun.Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                     CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                BUCURESTI

 

                                HOTARARE

         privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru

            constructii provizorii - presa si carte tip RODIPET

           amplasate pe domeniul public al municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia Tehnica de Coordonare a Activitatii Sectarelor -DUAT;

 - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997, ale Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, ale Ordinului nr.91 din 25.10.1991 al M.L.P.A.T. - Departametul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

     In temeiul art.20, alin.2, lit."m" si ale art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                  Cosniliul General al municipiului Bucuresti

 

                               Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constrcutii provizorii - presa si carte tip RODIPET amplasate pe domeniul public al municipiuluiBucuresti - conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

               PRESEDINTE DE SEDINTA,           CONTRASEMNEAZA

                                                   SECRETAR,

                     Anton Parlagi             Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 28.01.1999

Nr.17

 

                      ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.17/28.01.1999

 

                                T A B E L

         CU PLANURILE URBANISTICE DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTII PROVIZORII

           PRESA SI CARTE TIP RODIPET AMPLASATE PE DOMENIUL PUBLIC AL

                          MUNICIPIULUI BUCURESTI

================================================================================

Nr.crt.    Denumire lucrare                 Functiune   Aviz CTUAT   Aviz CULPAT

================================================================================

      SECTOR 5

1. PUD - C.Rahovei-Str.Sld.V.Croitoru       chiosc      26/25/98      458/98

2. PUD - C.Rahovei-Str.Zah.Carcalache       -"-         -"-           -"-

3. PUD - C.13 Sept.-Trafic Greu             -"-         -"-           -"-

4. PUD - Bd.Regina Elisabeta-C.Victoriei    -"-         -"-           -"-

5. PUD - P-ta M.Kogaliniceanu(Hotel Venetia)-"-         -"-           -"-

================================================================================

      ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI

               BUCURESTI,                  SEF SERVICIU,

       arh.ADRIAN BOLD              arh.ALEXANDRA FAGARASANU