Hotărârea nr. 164/1999

HOTARAREnr. 164 din 1999-07-08 HOTARIRE 164 din 08/07/1999 PRIVIND TAXA SPECIALA DE SALUBRITATE SI TARIFUL DE SALUBRITATE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 164 08/07/1999
HOTARIRE 164 din 08/07/1999

HOTARIRE    164 din 08/07/1999

PRIVINS TAXA SPECIALA DE SALUBRITATE SI TARIFUL DE SALUBRITATE PE TERITORIUL MUNICIPIUL BUCURESTI

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind taxa speciala de salubritate si tariful de salubritate

pe teritoriul municipiului Bucuresti

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general si raportul Departamentului Servicii Publice si al Departamentului Economic;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          Tinand seama de prevederile Legii nr.189/1998, privind finantele publice locale, modificata si completata de Ordonanta de Urgenta nr.61/1998;

          In conformitate cu prevederile Legii nr.137/1995 privind protectia mediului si ale HCLMB nr.25/1994 cu modificarile ulterioare;

          In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”f” si art.28(3) din Legea nr.69/1991, privind administratia publica locala, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Art.1- Pentru completarea fondurilor necesare desfasurarii serviciului de salubrizare si serviciului de iarna, incepand cu data de 01.07.1999, se stabileste taxa speciala de salubritate in cuantum de:

          a) 3000 lei/luna/persoana - pentru persoanele care locuiesc pe raza municipiului Bucuresti, inclusiv membrii asociatiilor de locatari (proprietari);

          b) 15000 lei/luna/persoana - pentru persoane juridice, asociatii agricole, unitati economice ale unor persoane juridice, precum si cele ale organizatiilor politice si obstesti, institutiilor publice, fundatiilor si altor asemenea, unitati de cult, filiale, sucursale si reprezentante autorizate sa functioneze pe teritoriul municipiului Bucuresti, apartinand persoanelor fizice si juridice straine si altele similare;

          c) 20000 lei/luna/persoana - pentru societatile comerciale care desfasoara activitati de constructii, reparatii si amenajari imobile pe raza municipiului Bucuresti;

          Art.2- Pentru efectuarea serviciului de colectare transport si depozitare a gunoiului menajer, incepand cu aceiasi data, prestatorul este obligat sa incheie contracte economice, prin negociere directa, cu toti contribuabilii din perimetrul in care a castigat licitatia.

          In situatia in care se dovedeste lipsa de interes din partea prestatorului de a incheia contracte si de a colecta taxa speciala de salubritate, Primaria Municipiului Bucuresti isi rezerva dreptul de a rezilia contractul cu prestatorul conform caietului de sarcini.

          Art.3- Contribuabilii, astfel cum au fost definiti la art.1, pct.a, b si c din prezenta hotarare, au obligatia sa incheie contracte individuale cu prestatorii autorizati, desemnati prin licitatie sa desfasoare activitatea de salubrizare.

          Neincheierea de contracte de prestari servicii de catre contribuabili se sanctioneaza cu amenda de la 300.000 la 500.000 lei.

          Refuzul repetat al contribuabilului de a incheia contracte de salubritate (intre 30 si 75 de zile de la primirea contractului), avand ca efect degradarea mediului ambiant, se sanctioneaza conform prevederilor Legii mediului nr.137/1995;

          In termen de 30 de zile de la incheierea actiunii de contractare cu prestatorii desemnati prin licitatie, acestia vor depune la Primaria Municipiului Bucuresti, lista cu persoanele fizice si juridice care refuza semnarea contractului, pentru sanctionarea celor in cauza.

          Se imputerniceste Departamentul Economic sa stabileasca norme de asigurare a continuitatii activitatii.

          Art.4- Se aproba Regulamentul privind aplicarea taxei speciale de salubritate, conform anexei nr.1.

          Art.5- Se aproba declaratia de impunere, conform anexei nr.1.1.

          Asociatiile de locatari si proprietari au dreptul sa stranga taxa speciala de salubritate.

          Art.6- Anexele 1 si 1.1. fac parte integranta din prezenta hotarare.

          Prestatorii serviciilor de salubritate vor aplica majorarile in aceeasi factura cu prestatia.

          Prestatorii care vor castiga licitatia pentru salubrizare au obligatia sa depuna deseurile menajere la gropile ecologice licitate de catre primarie.

          Art.7- Se anuleaza prevederile HCGMB nr.69/1996, 47/1997, 143/1997 si 105/1998.

          Art.8- Incepand de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, toti prestatorii care vor castiga licitatia vor colecta si taxa locala de salubritate de pe teritoriul castigat la licitatie

          Art.9- SC REBU SA va colecta taxa locala de salubrizare aferenta sectorelor 1, 4 si 5.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                            

CONTRASEMNEAZA

                                                                                                         SECRETAR,

        Alexandru Stellu                                                                Ovidiu Predescu

 

 

 

 

 

Bucuresti, 08.07.1999

Nr.164

                                                                     Anexa nr.1 la H.C.G.M.B.

                                                                           nr.164/08.07.1999

 

REGULAMENT

privind aplicarea taxei speciale de salubritate

 

          Art.1- Taxa speciala de salubritate se plateste lunar, pana in ultima zi lucratoare a fiecarei luni. In cazul in care ultima zi a termenului de plata este zi nelucratoare, plata taxei, se face fara majorarile de intarziere, in luna imediat urmatoare.

 

          Art.2- Cuantumul taxei speciale de salubritate se stabileste anual si poate fi modificat, la propunerea Primarului General, in cazul modificarii volumului prestatiei, nivelului cheltuielilor sau in alte situatii justificate, prin hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, avand ca scop completarea fondurilor alocate de la bugetul local pentru activitatea de salubrizare stradala.

 

          Art.3- Contribuabilii prevazuti la art.1 din Hotarare sunt obligati sa depuna DECLARATIA DE IMPUNERE a taxei speciale de salubritate la prestatorul de servicii, iar in cazurile unde sunt constituite asociatii de locatari (proprietari), declaratia de impunere va fi depusa de acestea.

          Orice modificare a Formularului tip de declaratie de impunere va fi aprobata de Primarul General al Municipiului Bucuresti.

 

          Art.4- Pentru semestrul II al anului 1999, declaratia de impunere privind taxa speciala de salubritate se depune pana la data de 31 august 1999.

          Orice modificare a declaratiei de impunere privind taxa speciala de salubritate se depune la prestatorul de servicii in termen de 30 de zile de la producerea ei, prin notificarea scrisa si transmisa acestuia, urmand a intra in vigoare in luna urmatoare.

          In declaratie vor fi incluse toate persoanele din unitatea locativa (locatari stabili, chiriasi, flotanti, etc.) respectiv numarul scriptic mediu lunar de salariati pentru persoane juridice.

          Pentru persoane juridice, inclusiv cele ce desfasoara activitati organizate in baza Decretului-Lege nr.54/1990, sau alte acte normative specifice, ce pot functiona fara sa aiba personal angajat, taxa minima se determina la nivelul corespunzator unui numar de 3 persoane.

          Pentru agentii economici precum si pentru persoane autorizate sa desfasoare activitati oganizate in baza Decretului-Lege nr.54/1990, sau alte acte normative specifice, care au ca obiect de activitate servicii de cazare (hoteluri, moteluri, pensiuni, bunuri, etc. ) si/sau activitate de alimentatie publica (restaurante, cofetarii, baruri, cafenele, terase, etc.) baza de calcul a taxei speciale de salubritate se stabileste la numarul mediu de personal (nu mai putin de 3 persoane) la care se adauga un numar de persoane echivalent cu 60% din capacitatea de cazare, respectiv de servire.

 

          Art.5- Prestatorul serviciului de salubrizare va emite factura pentru serviciul de salubrizare menajera, iar in baza datelor cuprinse in Declaratia de impunere, va inscrie pe aceeasi factura si taxa de salubritate stradala.

          Aceasta taxa urmeaza a fi virata Primariei Municipiului Bucuresti in contul nr.50044267117 deschis la Directia de Trezorerie a municipiului Bucuresti, in maximum 3 zile de la incasare, pentru care prestatorului i se va acorda un comision de 1% din valoarea incasata.

 

          Art.6- Pentru neachitarea in termen a taxei speciale de salubritate, contribuabilii platesc o majorare, pentru fiecare zi de intarziere in cuantum de 0,3%  pe zi, calculata din ziua imediat urmatoare celei de cand taxa era datorata, majorarile fiind nelimitate pana la achitarea sumei.

          In cazul efectuarii de plati partiale in contul obligatiilor restante, stingerea acestora se va face astfel:

          a) se stinge proportional  debitul aferent celui mai vechi termen scadent;

          b) se sting proportional majorarile de intarziere aferente debitului prevazut la punctul a).

 

          Art.7- Contribuabilii pot face contestatie privind asezarea si incasarea taxei speciale de salubritate, la Departamentul Economic al Primariei Municipiului Bucuresti, care are obligatia sa o rezolve in termen de 30 de zile de la data inregistrarii.

          Impotriva solutiei date de Departamentul Economic, contribuabilii pot face plangere, in termen de 30 de zile de la primirea deciziei, la Primarul General al Municipiului Bucuresti, care, in termen de 30 de zile, are obligatia sa o solutioneze.

          Impotriva rezolutiei date de Primarul General al Municipiului Bucuresti, se poate face plangere in termen de 15 zile de la comunicarea acesteia la judecatoria in a carei raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul sau, dupa caz, sediul social.

          Depunerea contestatiei sau a plangerii nu suspenda urmarirea si incasarea taxei si a majorarilor de intarziere datorate.

          Taxa in plus se compenseaza sau restituie, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei respective.

 

          Art.8- Consiliul General al Municipiului Bucuresti poate aproba, in situatii deosebite, fundamentate prin rapoarte ale serviciilor de specialitate, scutiri privind plata taxei de salubritate, esalonari la plata in cel mult 12 rate, amanari de la plata pana la sfarsitul anului calendaristic, precum si reduceri sau scutiri de majorari de intarziere aferente taxei speciale de salubritate neachitate.

          Se pot acorda scutiri de la plata taxei de salubritate pentru casele de batrani si leaganele de copii care sunt finantate de la bugetul local, pensionarii cu pensii sub salariul minim pe economie, familii cu patru sau mai multi copii si care au venituri sub salariul mediu pe economie, veterani, invalizi de razboi, fosti detinuti politici, handicapati.

 

          Art.9- Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca, potrivit legii, nu constituie infractiuni:

          a) depunerea peste termen a declaratiei de impunere prevazute la Art.3;

          b) nedepunrea declaratiei de impunere prevazute la Art.3;

          c) sustragerea de la plata taxei speciale de salubritate publica.

          Contraventia mentionata la lit.a) se sanctioneaza cu amenda de la 100.000 lei la 250.000 lei, iar cele de l alit.b) si c) cu amenda de la 250.000 lei la 500.000 lei.

          Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile Legii nr.32/1968, privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

 

          Art.10- Departamentul Inspectie cat si directiile si serviciile de specialitate din cadrul Departamentului Servicii Publice ale Primariei Municipiului Bucuresti, au obligatia de a verifica si constata la persoanele fizice si juridice realitatea declaratiei de impunere precum si incheierea contractelor conform caietului de sarcini cadru si de a aplica sanctiuni la contraventiile prevazute in prezentul Regulament.

 

          Art.11- In cazul neachitarii la termen a taxei speciale de salubritate se va trece la incasarea silita, conform prevederilor legale.

 

          Art.12- Nerespectaraea prevederilor prezentului Regulament atrage raspunderea discilinara, contraventionala sau penala, dupa caz, precum si materiala sau civila, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

 

          Art.13- Taxa speciala de salubritate constituie venit extrabugetar al Consiliului General al Municipiului Bucuresti si este utilizata pentru finantarea activitatii de salubrizare stradala si a serviciului de iarna.

 

          Art.14- Consiliul General al Municipiului Bucuresti va hotari sumele alocate pentu finantarea activitatilor de salubrizare stradala si a serviciului de iarna.

 

          Art.15- Activitatea de salubrizare se realizeaza pe baza de contracte de prestari servicii, incheiate intre Primaria Municipiului Bucuresti si agentii economici desemnati prin licitatie, care au acest obiect de activitate, conform caietului de sarcini cadru.

 

          Art.16- Incasarea taxei speciale de salubritate se realizeaza de catre prestatorii  de servicii desemnati pin licitatie. Taxa colectata se varsa in contul special deschis pe numele Primariei Municipiului Bucuresti.

 

          Art.17- Prestatorul serviciului, se angajeaza sa efectueze in bune conditii serviciul de salubrizare, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini, care va fi pus de acord cu fondurile alocate, asigurand conditiile de salubritate necesare contribuabilului.

 

          Art.18- Finantarea colectarii, transportului si depozitarii deseurilor de orice fel inclusiv a celor menajere, produse de persoanele juridice care functioneaza ca agenti economici (inclusiv cele care nu utilizeaza personal angajat), institutii publice si organizatii de orice fel avand sediul social, filiale sau subunitati componente amplasate pe teritoriul Municipiului Bucuresti, se realizeaza prin contracte de prestari servicii incheiate intre acestea si prestatorul de sevicii autorizati), conform reglementarilor in vigoare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Anexa nr.1.1. la HCGMB

                                                                                               nr.164/08.07.1999

 


DECLARATIE DE IMPUNERE

privind plata taxei speciale de salubritate

Nr....................din...................

 

1. Subsemnatul....................................................................cod intern............................................................................

2. Domiciliul / Sediul: Bucuresti, sector.........................................................................................................................

    B-dul / Str.......................................................................................................................................................................

    Nr...................Bloc............................Sc...........................Ap........................Tel. / Fax.................................................

3. Numar de inregistrare Registrul Comertului..............................................................................................................

4. Cod Fiscal......................................................................................................................................................................

5. Banca.......................................................................Numar cont..................................................................................

6. Reprezentat prin.........................................................avand functia..........................................................................

7. Posesor al B.I.: Serie.........................................Nr........................................................................................................

8. Declar pe proprie raspundere ca ma oblig la plata taxei speciale de salubritate pentru:

          a) membri in familie; membri asociatiei de locatari (proprietari)

 


          b) nr.scriptic mediu lunar de salariati

 


          c) *nr.scriptic mediu lunar de salariati

 

Data....................................................                  Semnatura...............................................

 

1. Contribuabilii au obligatia sa inscrie in declaratia de impunere datele solicitate, conform cu

    realitatea.

 

* Punctul c) se va completa de societatile care desfasoara activitati de constructii, reparatii si amenjari

imobile pe raza municipiului Bucuresti