Hotărârea nr. 163/1999

HOTARAREnr. 163 din 1999-07-08 HOTARIRE 163 din 08/07/1999 PRIVIND REORGANIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI SI MODIFICAREA HCGMB NR. 152/7.10.1996 SI A HCGMB N3. 167/10.12.1996
HOT. 163 08/07/1999
HOTARIRE 163 din 08/07/1999

HOTARIRE    163 din 08/07/1999

PRIVIND REORGANIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI SI MODIFICAREA HCGMB NR.152/07.10.1996 SI A HHCGMB NR.167/10.12.1996

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind reorganizarea serviciului public de salubrizare din municipiul Bucuresti

si modificarea H.C.G..M.B. nr.152/07.10.1996 si  a H.C.G.M.B. nr.167/10.12.1996

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul Departamentului Servicii Publice si Departamentul Economic;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          Tinand seama de prevederile H.G.R. nr.63/1994, republicata in 1997 si modificata in 1998;

          In temeiul prevederilor art.20 alin.2 lit.(l) si art.28 (1) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

Hotaraste:

 

          Art.1- In municipiul Bucuresti serviciul de salubrizare se asigura de catre Primaria Municipiului Bucuresti care organizeaza licitatie publica, pentru executarea serviciului de salubrizare pentru sectoarele 2, 3 si 6.

          Art.2- In termen de 30 de zile de la aprobarea hotararii Primaria Municipiului Bucuresti va organiza licitaraea serviciului de salubrizare pe raza sectoarelor 2, 3 si 6.

          Art.3- Se aproba Caietul de sarcini cadru pentru licitarea serviciului de salubrizare prevazut in anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.4- S.C. REBU S.A.  va asigura salubrizarea sectoarelor 1, 4 si 5 in conditiile contractului de prestari servicii incheiat cu C.G.M.B.

          Pana la incheierea contractelor de prestari servicii pentru sectoarele precizate la art.2 al prezentei hotarari, S.C. REBU S.A are obligatia da a asigura serviciul de salubrizare, pentru aceste sectoare.

          Art.5- Consiliul General al Municipiului Bucuresti mandateaza Executivul sa negocieze si sa incheie un act aditional la Contractul de prestari servicii dintre C.G.M.B. SI S.C. REBU S.A.

          Art.6- Art.3 din H.C.G.M.B. nr.167/10.12.1996 se modifica si va avea urmatorul continut:

          Art.3- Activitatile de salubrizare si serviciul de iarna prestate de S.C. REBU S.A. pe raza sectoarelor 1, 4 si 5 se desfasoara in conformitate cu clauzele din “Contractul de prestari servicii” prevazut in anexa nr.2, la prezenta hotarare, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                            CONTRASEMNEAZA

                                                                                                   SECRETAR,

                      Alexandru Stellu                                              Ovidiu Predescu

 

 

Bucuresti, 08.07.1999

Nr.163

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAIET DE SARCINI

pentru achizitionarea serviciului public de salubrizare

in sectorul.................

 

          I. ACHIZITOR: Primaria Municipiului Bucuresti, cu sediul in Bd.Regina Elisabeta nr.47, sectorul 5, reprezentata de Primarul General al Municipiului Bucuresti.

 

          II. OBIECTUL ACHIZITIEI: Serviciul public de salubritate in sectorul...........

 

          III. DURATA: 10 ani de la data semnarii Contractului de achizitie.

 

          IV. FURNIZORUL SERVICIILOR: Persoana juridica romana, care are inscris in obiectul de activitate  prestarea serviciului de salubritate publica, selectata prin licitatie publica deschisa organizata de catre P.M.B.

 

          V. SCOPUL ACHIZITIEI: Asigurarea unui serviciu de salubritate complet, unitar, competitiv pentru toti producatorii de deseuri din sectorul...........

          Implementarea unui serviciu de colectare diferentiata a deseurilor in vederea recuperarii si reciclarii ca materii prime secundare.

          Implementarea unui serviciu de colectare a deseurilor voluminoase.

          Asigurarea colectarii complete a taxelor locale din sectorul........

 

          VI. CONDITII DE EXPLOATARE A SERVICIULUI

          1. Gama serviciilor prestate:

          1.1. Colectarea si transportul deseurilor menajere de la populatie;

          1.2. Colectarea si transportul deseurilor voluminoase de la populatie;

          1.3. Colectarea si transportul deseurilor menajere si asimilate acestora de la institutiile publice (lista anexa), asezaminte sociale (lista anexa), institutii de invatamant (lista anexa), unitati sanitare (lista anexa).

          1.4. Curaatenia cailor publice (lista anexa cu assterele si lista anexa cu depozitele ilegale de deseuri).

          1.5. Deszapezirea (combaterea poleiului si indepartarea zapezii).

          1.6. Colectarea (preselectia) diferentiata a materialelor recuperabile.

          1.7. Colectarea taxelor locale de la persoanele fizice si juridice aflate sub contract.

 

          2. Conditii tehnice de executie a serviciilor

          2.1. Colectarea si transportul deseurilor menajere

          2.1.1. Descrierea lucrarilor

          Colectarea si transportul deseurilor menajere, constau in evacuarea deseurilor precolectarea de producatorii de deseuri cu ajutorul utilajelor specializate, si transportul lor la depozitele indicate de achizitor.

          Evacuarea se poate face prin descarcarea recipientilor in compartimentul special al utilajului sau prin inlocuirea unui recipient plin cu un altul gol.

          Furnizorul serviciilor asigura dotarea, o data la 5 ani, a populatiei cu recipienti de precolectare suficienti pentru precolectarea cantitatii de deseuri preoduse de aceasta in intervalul dintre doua precolectari suplimentata intr-o marja de minimum 20%. Producatorii de deseuri vor fi dotati cu urmatoarele tipuri de recipienti de precolectare:

          -  EUROPUBELE de 240 de litri la asociatiile de locatari si condominii cu mai mult de 10 locatari;

          - EUROPUBELE de 120 de litri la locuintele individuale si condominii cu mai putin de 10 locatari;

          - containere de 4 mc in zonele traditionale de amplasare;

          - containere de 1100 litri;

          - recipienti specializati pentru precolectare diferentiata.

          Nu se accepta preluarea cu incarcatoare a deseurilor descarcate din gramezi decat in cazuri exceptionale (atunci cand acumularile foarte mari de deseuri nu permit interventia utilajelor specifice).

          2.1.2. Programe de prestatie

          Programul de prestatie pentru colectarea deseurilor menajere va fi intocmit de asa maniera incat sa asigure in permanenta mentienrea unui nivel de salubritate corespunzator normelor igienico-sanitare, respectiv zilnic la producatorii mari de deseuri (piete agroalimentare, hoteluri, institutii de invatamant sau sociale, spitale, etc.), bisaptamanal pentru asociatiile de locatari, saptamanal pentru locuintele individuale sau condominiile care nu au organizate asociatii de locatari.

          Programele de prestatie vor preciza cantonul (numarul si componenta reprezentata pe o harta), adresa, tipul si numarul de recipienti de precolectare, ziua de lucru, schimbul si utilajul deservent (tipul si numarul de inmatriculare). Un canton trebuie sa corespunda dimensional capacitatii de lucru a utilajului pentru ziua si schimbul in care se face prestatia, tinand cont de toate elementele de reorganizare a muncii.

          Programele vor fi intocmite de asa natura incat fiecare utilaj sa fie incarcat complet, dar fara exces in conditiile respectarii orarelor. Se acorda tolerante in perioadele de ninsori abundente sau geruri puternice de maximum 36 de ore. Furnizorul serviciilor trebuie sa detina un parc de utilaje sau sa-si dimensioneze activitatea pe schimburi de asa natura incat sa aiba permanent o rezerva de utilaje pentru a interveni in locul utilajelor care se defecteaza astfel incat sa se efectueze complet programul normal de prestatie. Toate utilajele accidentate sau care nu sunt in stare de functionare pe durata programului de lucru vor fi nlocuite fara intarziere cu un alt utilaj. Utilajele cu bena deschisa vor fi prevazute si vor folosi prelate de acoperire pe timpul transportului deseurilor.

          Cu exceptia cazurilor de forta majora cursele vor fi incepute de fiecare data din acelasi punct si vor urma acelasi traseu pentru a se evita variatia orelor de colectare. De regula fiecare traseu va fi efectuat cu acelasi utilaj.

          Confirmarea prestatiei de colectare si transport a deseurilor menajere va fi efectuata de catre beneficiarii prestatiei pe baza de bonuri de confirmare.

 

PARAMETRUL DE PERFORMANTA: Respectarea integrala a frecventei si zilelor de colectare angajate prin contract la cel putin 80% din beneficiari in primele 6 luni de la semnarea contractului si la cel putin 90% din beneficiari in urmatoarele 6 luni. Cresterea numarului de beneficiari la care sunt respectate integral fecventa si ziua de colectare cu 1% la fiecare 12 luni.

 

          2.2. Colectarea si transportul deseurilor voluminoase

          2.2.1. Descrierea lucrarilor

          Colectarea si transportul deseurilor voluminoase este o operatiune prin care sunt preluate de la producatori acele deseuri ocazionale al caror volum impiedica precolectarea in pubele. Preluarea se face de regula in containere de 1100 litri sau 4 mc puse la dispozzitie de furnizorul serviciilor. Preluarea deseului voluminos se face la cererea beneficiarului de catre operatorii furnizorului serviciilor. Producatorul deseului nu are dreptul sa depoziteze temporar deseul voluminos in alta parte decat in recipientul de precolectare.

          2.2.2. Programe de prestatie

          Preluarea deseurilor voluminoase se poate face:

          - la cererea beneficiarului (telefonic sau pintr-un sistem de carti postale distribuite odata cu achitarea taxelor);

          - periodic (lunar) la date bine prestabilite pentru fiecare beneficiar.

 

          2.3. Colectarea si transportul deseurilor menajere si asimilate acestora de la institutii publice, asezaminte sociale, unitati sanitare si de invatamant.

          2.3.1. Descrierea lucrarilor

          Colectarea si transportul deseurilor menajere si asimilate acestora de la institutii publice, asezaminte sociale, unitati sanitare si de invatamant constau in evacuarea cu ajutorul utilajelor specializate a deseurilor precolectate de producatorii de deseuri, si transportul lor la depozitele autorizate.

          Evacuarea se poate face prin descarcarea recipientilor in compartimentul special al utilajului sau prin inlocuirea unui recipient plin cu un altul gol.

          Producatorul de deseuri isi asigura prin mijloace proprii recipientii de precolectare. Orice modificare a tipului acestora trebuie notificata prestatorului.

          Amplasarea recipientilor de precolectare se va face in incinta producatorilor de deseuri.

          La asezamintele sociale si la cele sanitare furnizorul serviciilor nu va prelua decat deseurile nepericuloase, care nu necesita procedee speciale de eliminare.

          2.3.2. Programe de prestatie

          Preluarea deseurilor se face pe baza unor programe convenite cu institutia in cauza, furnizorul serviciilor trebuind sa fie pregatit pentru asigurarea unei prestatii zilnce la obiectivele de invatamant sau sanitare.

 

 

 

 

          2.4. Curatenia cailor publice

          2.4.1. Descrierea lucrarilor

          Aceasta prestatie de servicii consta din maturarea manuala sau mecanica a strazilor si trotuarelor, stropitul carosabilului, razuirea rigolei, transportul gunoiului rezultat din aceste operatii si deszapezirea constand din indepartarea zapezii si ghetii si combaterea poleiului.

          Aceste lucrari constau din:

          2.4.1.1. Maturatul mecanizat al strazilor

          Maturatul mecanizat consta din executarea unei peratii de maturare cu ajutorul utilajelor specifice (autoperii colectare) care actioneaza pe carosabil si pe trotuare.

          Este o operatiune ce se desfasoara pe arterele aferente traseelor mijloacelor de transport, cu respectarea concomitenta a urmatorelor conditii:

          - suprafata carosabila sau a trotuarelor este constituita din materiale ca: suprafete astfaltice, pavaj cu piatra cubica, pavaj cu pavele;

          - suprafata carosabila sau a trotuarelor nu este acoperita cu zapada, gheata sau polei;

          - accesul nu este impiedicat de autovehicule parcate.

          Maturatul mecabic al carosabiluluise va face pe o latime de 2 pana la 3 m, masurata de la bordura, iar maturatul mecanic al trotuarelor se va efectua pe toata latimea trotuarului.

          2.4.1.2. Maturatul manual al strazilor

          Maturatul manual al strazilor consa in executarea operatiei de maturare a carosabilului si trotuarelor de catre personal uman prin folosirea unor unelte individuale (maturi de nuiele, maturi de paie, perii din diferite materiale). De asemenea sunt adunate diferitele obiecte de dimensiuni comune aruncate pe strada, sunt golite cosurile stradale de gunoi, precolectate deseurile rezultate in saci de plastic sau tomberoane si ulterior evacuate.

          Este o operatiune care se desfasoara pe toate arterele eferente traseelor mijloacelor de transport in comun, care de regula nu pot fi supuse operatiunii de maturat mecanizat, cu exceptia strazilor de importanta deosebita.

          Operatiunea se desfasoara indiferent de anotimp atunci cand arterele nu sunt acoperite de zapada sau gheata, si se face pe intreaga latime a trotuarelor si pe o latime de 1m (sau 2m) in cazul  arterelor pe are nu se executa maturat mecanizat sau sunt parcate de regula autovehicule) din portiunea de carosabil de langa bordura.

          2.4.1.3. Stropitul carosabilului

          Stropitul carosabilului consta in dispersarea cu presiune a apei pe suprafata carosabilului, pentru evitarea formarii prafului si crearea unui climat favorabil imbunatatirii gradului de confort si igiena citadina.

          Lucrarile se realizeaza cu utilaje specializate. Se recomanda evitarea utilizarii unor echipamente care nu realizeza dispersia apei cu presiune.

          In timpul operatiei se va evita perturbarea circulatiei pietonale sau stropitul cladirilor, vitrinelor sau altor dotari.

          2.4.1.4. Razuitul rigolelor

          Razuitul rigolelor costa in indepartarea cu ajutorul lopetilor si periilor a noroiului, nisipului, prafului sau resturilor organice aglmerate pe o portiune de cca 50 cm pe carosabil langa bodulra, sau din zonele unde a stagnat apa si s-au depus. Materialele rezultate se precolecteaza in saci sau tomberoane. Evacuarea lor se face in cel mult 24 de ore de la efectuarea operatiunii de razuire, fiind interzisa depozitarea lor pe trotuare, carosabil sau spatii verzi.

          Opertiunea se executa ori de cate ori este nevoie si este urmata de operatiuni de maturat mecanic sau manual..

          2.4.1.5. Evacuarea depozitelor ilegale de deseuri

          Rvacuarea depozitelor ilegale de deseuri consta in incarcarea si transportul deseurilor de diverse naturi aflate vrac pe diferite amplasamente. Incarcarea se face cu mijloace mecanizate (incarcatoare, buldozere), iar transportul se face cu tractoare sau basculante. Pe timpul transportului deseurile vor fi acoperite cu prelata.

          Dupa incarcarea cu mijloace mecanizate se va proceda la incarcarea cu lopata, maturare, nivelare si eventual acoperire cu strat de pamant fertil. Furnizoul serviciilor raspunde de eventualele daune provocate veicinatatilor sau retelelor edilitare in timpul operatiunilor de incarcare.

          2.4.2. Programe de prestatie

          Programull de prestatie pentru toate tipurile de curatenie a cailor publice, ce urmeaza a fi stabilit inainte de inchierea contractului de prestari servicii, va contine zona de lucru, intervalul orar de actiune si sarcinile zilnice specifice pentru fiecare utilaj si echipa de lucru. Pentru evacuarea depozitelor ilegale de deseuri se va intocmi un program separat a carui perioada nu va depasi 1 saptamana.

          Furnizorul serviciilor va intocmi un program special de stropire a arterelor destinat a fi aplicat in zilele de canicula.

          Furnizoul serviciilor tebuie sa aiba o rezerva de potential (utilaje si personal) pentru a face fata la toate incidentele de exploatare.

          Principalele criterii dupa care va fi judecata prestatia de curatenie cai publice vor fi:

          - lipsa de deseuri pe strazi;

          - golirea cosurilor de gunoi stradale;

          - gradul de curatenie a rigolelor;

          - gradul de curatenie a alveolelor si scuarurilor.

 

PARAMETRII DE PERFORMANTA: Montarea a 1000 de cosuri de gunoi stradale in primele 3 luni de la semnarea contractului de prestatie. Montarea a 500 cosuri de gunoi stradale la fiecare 6 luni.

          Asigurarea golirii cosurilor de gunoi stradale cu fecventa zilnica pana la sfarsitul primelor 12 luni din contract.

          Atingerea unui ritm zilnic de eliberare a cailor publice de deseurile colectate prin operatiunile de maturare in cel mult 9 luni de la semnarea contractului de concesiune.

          Cresterea suprafetelor de trotuare maturate mecanizat cu 5% la fiecare 6 luni.

          Atingerea unie ponderi de 70% din volumul de lucrari de c.c.p. executabile pe timpul noptii in primele 12 luni de la semnarea contractului.

          Cresterea frecventei de stropire a arterelor principale de circulatie pe timpul verii pana la o medie de 3 stropiri zilnice in primul an de contract, 5 stropiri zilnice in cel de-al doilea an si 7 stropiri zilnice in continuare.

          Cresterea suprafetelor  incluse in programele de c.c.p. cu 1,5% pe an fara modificarea costurilor prestatiei de c.c.p. facturate catre achizitor.

 

          2.5. Deszapezirea

          2.5.1. Descrierea lucrarilor

          Deszapezirea consta in efectuarea unor lucrari specifice de indepartare a zapezii, ghetii si combatere a poleiului in scopul asigurarii circulatiei autovehiculelor si persoanelor in conditii de siguranta.

          Pentru efectuarea acestui complex de lucrari se intrebuinteaza mijloace mecanice specializate sau generale si forta de munca umana.

          Lucrarile se desfasoara pe arterele aferente traseelor mijloacelor de transport in comun si a celor care asigura accesul la obiectivele sociale si economice importante.

          2.5.2. Programe de prestatie

          Programul de deszapezire va fi supus aprobarii administratiei locale pana la data de 01.10 si se va aplica sub directa sa coordonare.

          Programul va cuprinde o lista a arterelor ce vor fi deszapezite, operatiile ce urmeaza a fi aplicate, utilajele si fortele umane implicate.

          Arterele vor fi deszapezite intr-o ordine bine stabilita. In prima urgenta vor fi abordate arterele care asigura accesul la garajele mujloacelor de transport in comun, noduri de comunicatei, spitale, institutii publice, fabrici de paine, facilitatile prestatorilor de servicii municipale, institutii de invatamant.

          Furnizoril serviciilor trebuie sa fie integral pregatit de interventie directa (utilaje, materiale, forta de munca, programe) pana cel mai tarziu in data de 1 noiembrie a fiecarui an.

          Furnizorul serviciilor va lua toate masurile pentrua aputea intra in actune la intreaga capacitate programata in cel mult 1 ora de la inceputul ninsorii. Primele actiuni vor viza combaterea poleiului pe arterele in panta (cu exzceptia rampelor pasajelor sub sau supraterane), sau depunerea unui strat de zapada pe arterele de mare circulatie. La nevoie va fi asigurata functionarea cu continuitate a utilajelor de deszapezire, fara intreruperi datorate schimburilor.

 

PARAMETRU DE PERFORMANTA: Asigurarea intrarii in actiune a tuturor utilajelor de deszapezire in cel mult o ora de la inceputul ninsorii.

          2.6. Colectarea (precolectarea) diferentiata a materialelor recuperabile

          Colectarea diferentiata a materialelor recuperabile consta in organizarea unui sistem care sa asigure precolectarea de catre populatie a deseurilor pe 4 mari categorii: sticla, plastic, metal si celelalte. Pentru aceasta sunt necesare:

          - informarea si educarea populatiei in acesta scop;

          - dotarea cu recipienti specializati de precolectare si utilaje specializate de transport;

          - realizarea unui proiect pilot;

          - determinarea existentei pietei de desfacere pentru materialele recuperate;

          - stabilirea costurilor si a eventualelor surse necesare ca subventii;

          - stabilirea surselor de subventionare.