Hotărârea nr. 160/1999

HOTARAREnr. 160 din 1999-06-24 HOTARIRE 160 din 24/06/1999 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI NUMARULUI DE PERSONAL ALE TETRULUI EVREIESC DE STAT ABROGATA PRIN HCGMB NR. 352/2007
HOTARARE nr. 160 din 24/06/1999
HOTARIRE 160 din 24/06/1999

HOTARIRE    160 din 24/06/1999

PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI NUMARULUI DE PERSONAL ALE TETRULUI EVREIESC DE STAT

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea organigramei si numarului de personal ale

Teatrului Evreiesc de Stat

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general si raportul Directiei Personal prin care se propune aprobarea organigramei si numarului de personal ale Teatrului Evreiesc de Stat;

          In baza art.15-18 din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”d”, “k” si “n” combinat cu art.28(1) din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

Hotaraste:

 

          Articol unic - Se aproba organigrama Teatrului Evreiesc de Stat cu un numar total de persoane de 107, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                   CONTRASEMNEAZA

       SECRETAR,

                   Constantin Tutunaru                                  Ovidiu Predescu

 

 

Bucuresti, 24.06.1999

Nr. 106

 

 

 

 

 

 

ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.160/24.06.1999

 

 

TEATRUL EVREIESC DE STAT

 

ORGANIGRAMA

 

 

DIRECTOR                   - DIRECTOR ADJUNCT        

- BIROU AD-TIV PAZA P.S.I. SI DESERVIRE

- COMPARTIMENT PRODUCTIE APROVIZIONARE

 

-         CONTABIL SEF                

-         COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE

 

                             - BIROUL RESURSE UMANE CONTENCIOS

                             - SECTIA ARTISTICA

                             - COMPARTIMENT SECRETARIAT LITERAR

                             - COMPARTIMENT ARTISTIC LITERAR

                             - COMPARTIMENT SCENA

                             - BIROU ORGANIZARE SPECTACOLE

 

 

 

TOTAL POSTURI                                               107

DIN CARE FUNCTII DE CONDUCERE        6