Hotărârea nr. 16/1999

HOTARAREnr. 16 din 1999-01-28 HOTARIRE numar 16 din 01/28/1999 privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru constructie provizorie amplasata pe domeniul public al municipiului Bucuresti
HOT. 16 28/01/1999
HOTARIRE numar 16 din 01/28/1999

HOTARIRE numar 16 din 01/28/1999

privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru constructie provizorie amplasata pe domeniul public al municipiului Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

 privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru constructie provizorie

          amplasata pe domeniul public al municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unui plan urbanistic de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia Tehnica de Coordonare a Activitatii Sectoarelor - DUAT;

 - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, ain.2 si ale anexei la Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997, ale Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism si ale Ordinului nr.91 din 25.10.1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

     In temeiul art.20, alin.2, lit."m" si ale art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                  Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                              Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba planul urbanistic de detaliu pentru constructie provizorie - scara de acces si curte engleza a birou notarial, amplasate pe domeniul public al municipiului Bucuresti - str.Sebastian nr.15, sector 5.

 

               PRESEDINTE DE SEDINTA,          CONTRASEMNEAZA

                                                  SECRETAR,

                    Anton Parlagi             Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 28.01.1999

Nr.16