Hotărârea nr. 159/1999

HOTARAREnr. 159 din 1999-06-24 HOTARIRE 159 din 24/06/1999 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI NUMARULUI DE PERSONAL ALE TEATRULUI "ION CREANGA"
HOT. 159 24/06/1999
HOTARIRE 159 din 24/06/1999

HOTARIRE    159 din 24/06/1999

PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI NUMARULUI DE PERSONAL ALE TEATRULUI "ION CREANGA"

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea organigramei si numarul de personal

ale Teatrului “Ion Creanga”

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general si raportul Directiei Persosnal prin care se propune aprobarea organigramei si numarul de personal ale Teatrului “Ion Creanga”;

          In baza art.15-18 din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”d”, ”k” si “n” combinat cu art.28(1) din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

Hotaraste:

 

          Articol unic - Se aproba organigrama Teatrului “Ion Creanga” cu un numar total de personal de 122, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                CONTRASEMNEAZA

       SECRETAR,

                    Constantin Tutunaru                                           Ovidiu Predescu

 

 

Bucuresti, 24.06.1999

Nr.159

 

 

 

 

 

 

ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.159/24.06.1999

 

TEATRUL “ION CREANGA”

 

ORGANIGRAMA

 

 

DIRECTOR                   - DIRECTOR ADJUNCT

- Compart.secretariat literar-cercetare documentare

                                      - Compart.regizorat tehnic - Formatie muncitori scena

                                       - Birou organaizare spectacole

                                      - Atelier productie

                                      - Compart.administrativ

 

-         CONTABIL SEF

-         Compartiment financiar- contabil

 

                             - Compartiment resurse umane contencios

 

                             - Compartiment artistic

 

 

 

 

                                         TOTAL POSTURI                                            122

                                         DIN CARE FUNCTII DE CONDUCERE            6