Hotărârea nr. 158/1999

HOTARAREnr. 158 din 1999-06-24 HOTARIRE 158 din 24/06/1999 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI NUMARULUI DE PERSONAL ALE TEATRULUI DE REVISTA "CONSTANTIN TANASE"
HOT. 158 24/06/1999
HOTARIRE 158 din 24/06/1999

HOTARIRE    158 din 24/06/1999

PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI NUMARULUI DE PERSONAL ALE TEATRULUI DE REVISTA "CONSTANTIN TANASE"

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea organigramei si numarului de personal ale

Teatrului de Revista “Constantin Tanase”

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general si raportul Directiei Personal prin care se propune aprobarea organigramei si numarului de personal ale Teatrului de Revista “Constantin Tanase”;

          In baza art.15-18 din Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”d”, “k” si “n” combinat cu art.28(1) din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

Hotaraste:

 

          Articol unic - Se aproba organigrama Teatrului de Revista “Constantin Tanase” cu un  numar total de personal de 187, conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                        CONTRASEMNEAZA

 SECRETAR,

                  Constantin Tutunaru                                      Ovidiu Predescu

 

 

 

Bucuresti, 24.06.1999

Nr.158

 

 

 

 

ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.158/24.06.1999

 

TEATRUL DE REVISTA “CONSTANTIN TANASE”

 

ORGANIGRAMA

 

DIRECTOR          > DIRECTOR ADJUNCT > SECTIA ARTISTICA

>Compartiment actori

                                                                                  > Compartiment balet

                                                                                  > Compartiment orchestra

                                                                                  > Compartiment solisti vocali

 

                   > DIRECTOR ADJUNCT > SERVICIUL ORGANIZARE

      SPECTACOLE

                                                                 > ATELIER PRODUCTIE

                                                                 > SECTIA SCENA

> BIROU AD-TIV

> Compartiment aprovizionare

                                                                        > Compartiment paza - pompieri

                                                                        > Compartiment de deservire                 

 

> CONTABIL SEF > COMPARTIMENT FINANCIAR  

    CONTABILITATE

 

> COMPARTIMENT RESURSE UMANE

 

                   > COMPARTIMENT SECRETARIAT LITERAR-MUZICAL

 

 

 

 

 

 

TOTAL POSTURI                                               187

DIN CARE FUNCTII DE CONDUCERE        6