Hotărârea nr. 157/1999

HOTARAREnr. 157 din 1999-06-24 HOTARIRE 157 din 24/06/1999 PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE APARATULUI PROPRIU AL PMB, PRIN REORGANIZAREA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA
HOT. 157 24/06/1999
HOTARIRE 157 din 24/06/1999

HOTARIRE    157 din 24/06/1999

PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII SI A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE APARATULUI PROPRIU AL PMB, PRIN REORGANIZAREA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

 

privind modificarea Organigramei, Statutului de functii si a Regulamentului de

organizare si functionare ale aparatului propriu al P.M.B., prin reorganizarea

Directiei generale de asistenta sociala, urmare aplicarii Hotararii Guvernului Romaniei nr.117/1999 si infiintarea unui post de director general adjunct in cadrul numarului de posturi existent al Directiei generale juridic, legislatie, contencios

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, privind modificarea Organigramei, Statutului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale aparatului propriu al P.M.B., prin reorganizarea Directiei generale de asistenta sociala si tinand seama de Raportul de specialitate al Directiei Personal;

          In conformitate cu prevederile art.3, alin.(2) din Anexa nr.2  a Hotararii Guvernului Romaniei nr.117/1999 privind aprobarea Normelor metodologice si a masurilor tranzitorii de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.26/1997 privind protectia copilului aflat in dificultate, precum si a Metodologiei de coordonare a activitatilor de protectie si de promovare a drepturilor copilului la nivel national;

          In baza avizelor comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In temeiul prevederilor art.20, alin.(2), lit.”d” si “r”, art.28 alin.(1) si art.44, lit.”u” din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, si art.7 din Hotararea Guvernului nr.775/1998 privind aperobarea Metodologiei de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza intre limite si a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat in structurile administratiei publice locale, modificata prin Hotararea Guvernului Romaniei nr.157/1999,

 

 

 

 

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

Hotaraste:

 

          Art.1- Incepand cu data de 01.07.1999, se modifica Organigrama si Statutul de functii al aparatului propriu al P.M.B., privind reorganizarea Directiei generale de asistenta sociala, urmare aplicarii Hotararii Guvernului Romaniei nr.117/1999, in cadrul numarului de posturi existent, conform anexelor nr.1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

          Art.2- Numarul total de posturi din aparatul propriu al P.M.B. ramane 1659.

                     Plata salariilor se va face in limita plafonului de salarii aprobat prin bugetul local.

 

          Art.3- Cu aceeasi data se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Directiei generale de asistenta - Serviciul de coordonare, monitorizare, sinteza, strategii pentru problemele copilului aflat in dificultate, conform anexei nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

          Art.4- Cu aceeasi data se infiinteaza un post de director general adjunct, consilier juridic gradul 1A in cadrul Directiei juridic, legislatie, contencios prin diminuarea unui post de executie de consilier juridic de la Serviciul contencios, pozitia 776 din statul de functii.

 

          Art.5- Prevederile Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.165/1998 completata prin Hotararile Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.11/1998, ne.102/1998, nr.132/1998, nr.281/1998, nr.257/1998, nr.35/1999 si nr.98/1998  se modifica conform prevederilor prezentei hotarari.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      CONTRASEMNEAZA

       SECRETAR,

                    Constatin Tutunaru                                   Ovidiu Predescu

 

 

 

 

 

Bucuresti, 24.06.1999

Nr.157

 

 

 

 

ANEXA NR.1 LA H.C.G.M.B. NR.157/24.06.1999

 

SECRETAR

> DIRECTIA GENERALA   43

   DE ASISTENTA                  9

   SOCIALA                           34

                   > SERVICIUL SECRETARIAT        7

                      SI RELATII CU PUBLICUL           1

                                                                             6

 

                   > SERVICIUL                         7

                      RELATII CU                        1

                      O.N.G. - uri                           6

 

 

                   > SERVICUL PROTECTIE               6

                      SOCIALA-MICI MESERIASI        1

                      BENEFICIARI AI LEGII                5

                      NR.42/90 SI 114/96

 

                   > SERVICIUL                         7

                      ASISTENTA                         1

                      SOCIO-MEDICALA             6

 

                   > BIROUL                     3

                      ATRAGERE               1

                      RESURSE                            2

 

                   > BIROUL DE COORD.METOD.     4

                      A INSTITUTIILOR DE                  1

                      ASISTENTA SOCIALA                 3

 

                   > SERVICIUL DE COORDONARE            7

                      MONITORIZARE,SINTEZA,                   1

                      STRATEGIE PTR.PROBLEMELE          6

                      COPILULUI AFLAT IN DIFICULTATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR.2 LA H.C.G.M.B. NR.157/24.06.1999

 

STAT DE FUNCTII 1999

 

Nr.

poz

Compartimentul de executie

Functia de conducere

Niv.

st.

Gr.

Tr.

Nr.

post

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA

 

 

 

43

1.

Inspector de specialitate

Director general

S

1A

1

2.

Inspector de specialitate

Director gen.adj.

S

3

1

 

SERV.SECRETARIAT SI RELATII CU PUBLICUL

 

 

 

7

3.

Inspector de specialitate

Sef Serviciu

S

1

1

4.

Inspector

 

M

3

1

5.

Inspector de spec.(deb.)

 

S

3(X)

1

6.

Referent

 

M

3

1

7.

Referent (deb.)

 

M

2

1

8.

Dactilograf

 

M

2

1

9.

Inspector de spec.(deb.)

 

S

3(X)

1

 

SERV.RELATII CU O.N.G.-uri

 

 

 

7

10.

Inspector de specialitate

Sef serviciu

S

1

1

11.

Inspector de specialitate

 

S

2

1

12.

Inspector de specialitate

 

S

3

1

13.

Inspector de specialitate

 

S

2

1

14.

Inspector de specialitate (deb.)

 

S

3(X)

1

15.

Referent

 

M

3

1

16.

Referent

 

M

3

1

 

SERV.PROTECTIE SOCIALA-MICI MESERIASI,

BENEFICIARI AI L.42/90 SI 114/96

 

 

 

6

17.

Inspector de specialitate

Sef serviciu

S

1

1

18.

Inspector de specialitate

 

S