Hotărârea nr. 156/1999

HOTARAREnr. 156 din 1999-06-24 HOTARIRE 156 din 24/06/1999 PRIVIND DAREA IN ADMINISTRAREA REGIEI GENERALE DE APA BUCURESTI A UNOR TERENURI PE CARE SE GASESC OBIECTIVE CARE ASIGURA FUNCTIONAREA SERVICIILOR PRESTATE DE REGIE IN MUNIICIPIUL BUCURESTI
HOT. 156 24/06/1999
HOTARIRE 156 din 24/06/1999

HOTARIRE    156 din 24/06/1999

PRIVIND DAREA IN ADMINISTRAREA REGIEI GENERALE DE APA BUCURESTI A UNOR TERENURI PE CARE SE GASESC OBIECTIVE CARE ASIGURA FUNCTIONAREA SERVICIILOR PRESTATE DE REGIE IN MUNIICIPIUL BUCURESTI

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind darea in administrarea Regiei Generale de Apa Bucuresti a unor terenuri pe

care se gasesc obiective care asigura functionarea serviciilor prestate de regie

in municipiul Bucuresti

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general si raportul de specialitate al Departamentului Servicii Publice si Departamentului Patrimoniu Imobiliar, privind oportunitatea si necesitatea aprobarii si aplicarii solutiilor propuse;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In temeiul prevedertilor art.20(2), lit.”g”, art.84 combinat cu art.28(2) din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Hotaraste:

 

          Art.1- Terenul in suprafata de 1.138,00 m.p., asa cum este identificat si prezentat in anexele nr.1 si 2, face parte din domeniul public al municipiului Bucuresti.

          Art.2-(1)- Se aproba darea in administrarea Regiei Generale de Apa Bucuresti a terenului identificat si prezentat in anexele nr.1 si 2, pe care sunt amplasate obiective care asigura functionarea serviciilor publice de apa si canalizare din municipiul Bucuresti, pe durata utilizarii acestui teren, in scopul realizarii serviciilor publice mentionate.

               -(2)- In cazul utilizarii acestui teren in alte scopuri decat asigurarea functionarii serviciilor publice si de canalizare din municipiul Bucuresti, terenul trece in adminstrarea directa a municipalitatii.

          Art.3- Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                        CONTRASEMNEAZA

SECRETAR,

                   Constantin Tutunaru                                    Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 24.06.1999

Nr.156

 

ANEXA NR.1 LA H.C.G.M.B. NR 156/24.06.1999

 

 

CU TERENURILE PE CARE SUNT AMPLASATE OBIECTIVE

DESTINATE UNOR SERVICII PUBLICE IN MUNICIPIUL BUCURESTI

PRIVIND ALIMENTAREA CU APA SI CANALIZARE  

 

 

Nr.

crt.

Denumirea

obiectivului

Adresa

Suprafata teren

m.p.

Suprafata construita

m.p.

1.

SECTIE INTERVENTIE RETEA APA

Cal.Serban Voda, nr.185, sector 4

1138,00

329,60