Hotărârea nr. 154/1999

HOTARAREnr. 154 din 1999-06-24 HOTARIRE 154 din 24/06/1999 PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CENTRU COMERCIAL PROVIZORIU PE DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AFLAT IN ADMINISTRAREA PRIMARIEI SECTORULUI 5
HOT. 154 24/06/1999
HOTARIRE 154 din 24/06/1999

HOTARIRE    154 din 24/06/1999

PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CENTRU COMERCIALPROVIZORIU PE DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AFLAT IN ADMINISTRAREA PRIMARIEI SECTOR 5 SOS.ALEXANDRIEI NR.22-24,SECTOR 5,SUPRAFATA TEREN=7.800,00 M.P.

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru

Centrul comercial provizoriu pe domeniul privat al municipiului Bucuresti

aflat in administrarea Primariei sector 5

Sos.Alexandriei nr.22-24, sector 5

Suprafata teren = 7.800,00 m.p.

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unui plan urbanistic de detaliu in municipiul Bucuresti;

          Vazand avizele:

          - Comisiei Tehnice de Coordonare a Activitatii Sectoarelor - DUAT;

          - Comisiei de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          Tinand seama de prevederile:

          - Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997;

          - Ordinului Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.91/1991;

          - Hotararii Guvernului nr.525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

          - Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul acesteia;

          - Hotararii C.G.M.B. nr.158/1998, privind transmiterea din administrarea Primariei Municipiului Bucuresti in administrarea Primariei sector 5 a unui teren in suprafata de 7.800 m.p.;

          In temeiul art.20(2), lit.”m” combinat cu art.28(2) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

Hotaraste:

 

          Art.1- Terenul situat in Sos.Alexandriei nr.22-24, sector 5, face parte din domeniul privat al municipiului Bucuresti, in administrarea Primariei sector 5.

 

          Art.2- Se aproba planul urbanistic de detaliu pentru Centrul comercial provizoriu ce se va amplasa pe terenul situat in Sos.Alexandriei nr.22-24, sector 5 (Suprafata teren = 7.800,00 m.p.).

 

          Art.3- Se abroga prevederile documentatiilor de urbanism  anterior pentru zona care face obiectul prezentei documentatii, cu exceptia celor care au autorizatii de construire anterior emise, in termen de valabilitate.

 

          Art.4- In cazul unor viitoare modificari urbanistice, constructia se va dezafecta fara ca proprietarul sa pretinda daune sau despagubiri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                    

                                                                                             CONTRASEMNEAZA

                                                                                               SECRETAR,

          Constatin Tutunaru                                                             Ovidiu Predescu

 

 

Bucuresti, 24.06.1999

Nr.154