Hotărârea nr. 153/1999

HOTARAREnr. 153 din 1999-06-24 HOTARIRE 153 din 24/06/1999 PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU PENTRU AMPLASARI CONSTRUCTII PROVIZORII -PRESA SI CARTE TIP RODIPET PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 153 24/06/1999
HOTARIRE 153 din 24/06/1999

HOTARIRE    153 din 24/06/1999

PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU PENTRU AMPLASARI CONSTRUCTII PROVIZORII –

- PRESA SI CARTE TIP RODIPET PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARARE

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru amplasari constructii provizorii  - presa si carte tip RODIPETpe domeniul public al municipiului Bucuresti

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

          Vazand avizeleobtinute prin:

          - Comisia Tehnica de Coordonare a Activitatii Sectoarelor - DUAT;

          - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          Vazand prevederile:

          - Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997;

          - Ordinului Ministerului Lucrarilor publice si Amenajarii Teritoriului nr.91/1991;

          - Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General dde Urbanism;

          - Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regmul juridic al acesteia;

          In temeiul art.20(2), lit.”m” combinat cu art.28(2) din Legea nr.69/1991, republicata in 1996, privind administratia publica locala,

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Hotaraste:

          Art.1- Terenurile din tebelul anexat fac parte din domeniul public al Municipiului Bucuresti

          Art.2- Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constrcutii provizorii - presa si carte tip RODIPET, ce se vot amplasa pe domeniul public al municipiului Bucuresti, sectoarele 2, 3 si 5, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.3- Terenurile din anexa vor face obiectul inchirierii, conform prevederilor in vigoare.

          Art.4- Constructiile se vor dezafecta in termen de 72 de ore, fara ca beneficiarul sa pretinda daune unor viitoare modificari urbanistice.

PRESEDINTE DE SEDINTA,                        CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

        Constantin Tutunaru                                                   Ovidiu Predescu

Bucuresti, 24.06.1999

Nr.153

ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.153/24.06.1999

 

T A B E L

CU PLANURILE URBANISTICE DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTII PROVIZORII

- presa si carte ti RODIPET -

CE SE VOR AMPLASA PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

Nr.

crt.

ADRESA

OBIECTIVULUI

SUPR.TEREN

DOM.PUBLIC

P.M.B.(m.p.)

DENUMIREA

LUCRARII

AVIZ

CTCAS

AVIZ

CULPAT

 

SECTOR 2

 

 

 

 

1.

Sos.Colentina-Bucur Obor

6,00

presa carte

26/25/98

534/98

2.

Sos.Mihai Bravu(mag.Materna

6,00

presa carte

26/25/98

534/98

3.

Sos.Stefan cel Mare(mag.Liliana)

6,00

presa carte

26/25/98

534/98

4.

Str.Lizeanu

6,00

presa carte

26/25/98

534/98

5.

Piata Gemeni

6,00

presa carte

26/25/98

534/98

6.

Sos.Stefan cel Mare

6,00

presa carte

26/25/98

534/98

 

SECTOR 3

 

 

 

 

1.

Bd.Baba Novac(Complex Rucar)

6,00

presa carte

28/18/98

209/98

2.

Sos.Mihai Bravu - Unitatii

6,00

presa carte

28/18/98

209/98

 

SECTOR 5

 

 

 

 

1.

Cal.Ferentari nr.72

6,00

presa carte

26/26/98

458/98

2.

Sos.Alexandriei - Str.Recas

6,00

presa carte

26/26/98

458/98

3.

Cal.13 Septembrie nr.119

6,00

presa carte

26/26/98

458/98

 

                 ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI

                                    BUCURESTI,

 

                             arh.ADRIAN BOLD