Hotărârea nr. 144/1999

HOTARAREnr. 144 din 1999-06-24 HOTARIRE 144 din 24/06/1999 PRIVIND ANULAREA PREVEDERILOR HOTARARII C.G.M.B. NR. 227/1998, ANEXA 1, SECTOR4, POZITIA 2, REFERITOARE LA PUD - SOS GIURGIULUI NR. 117, SECTOR 4, PENTRU AMPLASARE CONSTRUCTIE PROVIZORIE
HOT. 144 24/06/1999
HOTARIRE 144 din 24/06/1999

HOTARIRE    144 din 24/06/1999

PRIVIND ANULAREA PREVEDERILOR HOTARARII C.G.M.B.NR.227/1998,ANEXA 1,SECTOR 4,POZITIA 2,REFERITOARE LA PUD-SOS.GIURGIULUI NR.117,SECTOR 4,PENTRU AMPLASARE CONSTRUCTIE PROVIZORIE

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind anularea prevederilor Hotararii C.G.M.B. nr.227/1998, anexa 1, sector 4, pozitia 2, referitoare la PUD - Sos.Giurgiului nr.117, sector 4, pentru amplasare constructie provizorie

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune anularea prevederilor Hotararii C.G.M.B. nr.227/1998, anexa 1, sector 4, pozitia 2;

          Vazand raportul de specialitate al Serviciului Coordonare Complexa - DUAT si adresa Primariei sector 4 -Serviciul Cadastru, fond funciar;

          Tinand seama de prevederile:

          - Legii  nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997;

          - Ordinului Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.91/1991;

          - Legii nr.18/1991, republicata;

          In temeiul art.20, alin2, lit.”m” combinat cu art.28(2) din Legea administratiei publice locale, republicata,

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Hotaraste:

 

Articol unic - Se anuleaza p[revederile Hotararii CGMB nr.227/22.10.1998, anexa 1, sector 4, pozitia 2, referitoare la PUD - Sos.Giurgiului nr.117, sector 4, pentru amplasare constructie provizorie.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                          CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

        Constatin Tutunaru                                                     Ovidiu Predescu

 

 

Bucuresti, 24.06.1999

Nr.144