Hotărârea nr. 142/1999

HOTARAREnr. 142 din 1999-06-24 HOTARIRE 142 din 24/06/1999 PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU AMENAJARE PARCAJ PUBLIC PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SOS. VITAN BARZESTI, SECTOR4
HOT. 142 24/06/1999
HOTARIRE 142 din 24/06/1999

HOTARIRE    142 din 24/06/1999

PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU AMENAJARE PARCAJ PUBLIC PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SOS.VITAN BARZESTI,SECTOR 4-227 LOCURI PARCARE-

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL  MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru amenajare parcaj public pe domeniul public al municiupiului Bucuresti Sos.Vitan Barzesti, sector 4

- 227 locuri parcare -

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unui plan urbanistic de detaliu in municipiul Bucuresti;

          Tinand seama de avizele obtinute prin:

          - Comisia Tehnica de Coordonare a Activitatii Sectoarelor - DUAT;

          - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

          Vazand prevederile:

          - Legii nr.50/1991, republicata in 1997, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

          - Hotararii Guvernului nr.525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

          - Ordinului nr.91/1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului;

          - Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

          In temeiul art.20, alin.2, lit.”m” combinat ci art.28(2) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata in 1966,

 

Consiliul General al municipiului Bucuresti

Hotaraste:

          Art.1- Terenul situat in Sos.Vitan Barzesti, sector 4, conform plan anexat, face parte din domniul public al municipiului Bucuresti.

          Art.2- Se aproba planul urbanistic de detaliu pentru amenajare parcaj public de 227 locuir, pe ternul situat in Sos.Vitan Barzesti, sector 4.

          Art.3- Terenul ce reprezinta domeniul public al municipiului Bucuresti va face obiectul inchirierii, in conformitate cu prevederile in vigoare, prin licitatie publica.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                           CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

        Constantin Tutunaru                                                      Ovidiu Predescu 

 

Bucuresti, 24.06.1999

Nr.142