Hotărârea nr. 14/1999

HOTARAREnr. 14 din 1999-01-28 HOTARIRE numar 14 din 01/28/1999 privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru constructie definitiva amplasata pe teren dom.public al mun.Bucuresti in adm.pietelor sect.1
HOT. 14 28/01/1999
HOTARIRE numar 14 din 01/28/1999

HOTARIRE numar 14 din 01/28/1999

privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru constructie definitiva

amplasata pe teren dom.public al mun.Bucuresti in adm.pietelor sect.1

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

      privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru constructie

    definitiva amplasata pe teren domeniul public al municipiului Bucuresti

                   in administrarea pietelor sector 1

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unui plan urbaniatic de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia Tehnica de Urbanism si Aenajarea Teritoriului - DGUAT;

 - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997, ale Ordinului nr.91 din 25.10.1991 al M.L.P.A.T. - Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

     In temeiul art.20, alin.2, lit."m" si art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                  Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                              Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba planul urbanistic de detaliu pentru extinderea si modernizarea unei constructii definitive amplasate pe teren domeniul public al municipiului Bucuresti in administrarea pietelor sector 1, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

               PRESEDINTE DE SEDINTA,           CONTRASEMNEAZA

                                                   SECRETAR,

                    Anton Parlagi              Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 28.01.1999

Nr.14

 

                       ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.14/28.01.1999

 

                                 T A B E L

          CU PLANUL URBANISTIC DE DETALIU CU O CONSTRUCTIE DEFINTIVA

           AMPLASATA PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

================================================================================

Nr.crt.  Denumirea lucrarii        Functiune       Aviz CTUAT     Aviz CULPAT

================================================================================

1. PUD-Str.Banul Antonache     amenaj.si moderniz.  3CA22/8/98     468/98

                               P-ta Floreasca

================================================================================

 

     ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI

            BUCURESTI,                       SEF SERVICIU,

         arh.ADRIAN BOLD                   arh.MARIA RODEANU