Hotărârea nr. 137/1999

HOTARAREnr. 137 din 1999-06-24 HOTARIRE 137 din 24/06/1999 PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU "MODERNIZARE PIATA VETERANILOR" IN REGIM PROVIZORIU PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 137 24/06/1999
HOTARIRE 137 din 24/06/1999

HOTARIRE    137 din 24/06/1999

PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU "MODERNIZAREA PIATA VETERANILOR"IN REGIM PROVIZORIU PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI-BD.IULIU MANIU,STR.DEALUL TUGULEA SI STR.VETERANILOR,SECTOR 6 SUPRAFATA TEREN=3.800,00M.P.

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru “Modernizare Piata Veteranilor”

in regim provizoriu pe domeniul public al municipiului Bucuresti - Bd.Iuliu Maniu,

str.Dealul Tugulea si str.Veteranilor, sector 6

Suprafata teren = 3.800,00 m.p.

 

            Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unui plan urbanistic de detaliu in municipiul Bucuresti;

            Vazand avizele:

            - Comisiei Tehnice de Coordonare a Activitatii Sectoarelor - DUAT;

            - Comisiei de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Tinand seama de prevederile:

            - Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997;

            - Ordinului Ministerului Lucrarilor publice si Amenajarii Teritoriului nr.91/1991;

            - Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General dde Urbanism;

            - Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regmul juridic al acesteia;

            In temeiul art.20(2), lit.”m” combinat cu art.28(2) din Legea nr.69/1991, republicata in 1996, privind administratia publica locala,

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Hotaraste:

 

            Art.1- Terenul situat in Bdul Iuliu Maniu, str.Dealul Tugulea si str.Veteranilor, sector 6, face parte din domeniul public al municipiului Bucuresti.

            Art.2- Se aproba planul urbanistic de detaliu pentru modernizarea Pietei Veteranilor, sector 6, in regim provizoriu, prin mobilarea terenului in suprafata de 3.800,00 mp cu spatii comerciale modulare executate pe laturile dinspre Bd.Iuliu Maniu, str.Dealul Tugulea si str.Veteranilor, sector 6.

            Art.3- Terenul in suprafata de 3.800,00 mp va face obiectul inchirierii, conform legii.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                     CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

 Constantin Tutunaru                                       Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 24.06.1999

Nr.137