Hotărârea nr. 136/1999

HOTARAREnr. 136 din 1999-06-24 HOTARIRE 136 din 24/06/1999 PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU PE DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 136 24/06/1999
HOTARIRE 136 din 24/06/1999

HOTARIRE    136 din 24/06/1999

PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU PE DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARARE

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu

pe domeniul privat al municipiului Bucuresti

Avand in vedere expunerea de motive a primrului gneral al municipiului Bucuresti,prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

Vazand avizele:

- Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului - DUAT;

- Comisiei de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

- Comisiei de coordonare;

- Comisiei tehnice de circulatie.

Tinand seama de prevederile:

- Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pt. realizarea locuintelor, republicata in 1997;

- Ordinului Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Terotoriului nr. 91/1991;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pt. aprobarea Regulamentului Gneral de Urbanism;

- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

- Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

In temeiul art. 20(2) , (m) combinat cu art. 28(2) din Legea nr. 69/1991, republicata in 1996 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

Art. 1 - Terenurile din tabelul anexat fac parte din domeniul privat al municipiului Bucuresti.

Art. 2 - Se aproba planurile urbanistice de detaliu pt. constructii definitive, conf. anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 - Terenul din anexa va face obiectul concesionarii, conf. prevedrilor in vigoare prin licitatie publica.

Art. 4 - Se abroga Hotararea consiliului General al municipiului Bucuresti nr. 47/1997, anexa 6, pozitia 2, sect. 2.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                  CONTRASEMNEAZA

                                                                                            SECRETAR,

   Constantin Tutunaru                                                      Ovidiu Predescu

Bucuresti, 24.06.1999

Nr. 136

 

                                                                Anexa........

                                                                la Hotararea CGMB

                                                                Nr. 136/1999

 

 

                               Tabel

                                 cu

                      planurile urbanistice de detaliu

                      pe domeniul privat al municipiului Bucuresti

 

_____________________________________________________________________________________

 

Nr.  Denumirea lucrarii  Suprafata        Functiune               Aviz            Aviz

crt.                       teren

                         (dom.privat)                             CTUAT         CULPAT

______________________________________________________________________________________

 

     SECTOR 1:

PUD - Calea Dorobantilor   Sdom.privat       locuinta,           45M1/5/          66/

      nr. 239  -            =56 mp             birouri             1999         1999

      Str.E.Pangratti

      nr. 22A - 22B

    

     SECTOR 2:

1.PUD - Str. Nicolae Zamfir  Sdom.privat      locuint,            3CA13/8/        213/

      nr. 8-10               = 693 mp         comert,                1999         1999

                                              birouri,

                                              mica productie

 

2.PUD - Str. Ghe.Titeica -   Sdom.privat      sediu               4M10/1997      2146/

         Str. Glodeni        =7362 mp                                             1997

 

    

     SECTOR 3:

1. PUD - Str. Th. Sperantia   Sdom.privat      locuinta,           3CA22/9/      469/

         nr. 105-109          = 770 mp         birouri,               1999         1999

                                               comert

______________________________________________________________________________________________________

 

ARHITECT SEF

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI                                       SEF SERVICIU

arh. ADRIAN BOLD                                             ing. IOANA CHILIMAN