Hotărârea nr. 134/1999

HOTARAREnr. 134 din 1999-06-24 HOTARIRE 134 din 24/06/1999 PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTII DEFINITIVE AMPLASATE PE TERENURI PROPRIETATE PERSOANA FIZICA SAU JURIDICA IN MUNICIPIUL BUCURESTI
HOT. 134 24/06/1999
HOTARIRE 134 din 24/06/1999

HOTARIRE    134 din 24/06/1999

PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTII DEFINITIVE AMPLASATE PE TERENURI PROPRIETATE PERSOANA FIZICA SAU JURIDICA IN MUNICIPIUL BUCURESTI

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

 BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru constructii definitive amplasate pe terenuri proprietate persoana fizica sau juridica

in municipiul Bucuresti

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

          Vazand avizele:

          - Comisiei Tehnice de Coordonare a Activitatii Sectoarelor - DUAT;

          - Comisiei de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiulu Bucuresti;

          - Comisiei de coordonare;

          - Comisiei tehnice de circulatie;

          Tinand seama de prevederile:

          - Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997;

          - Ordinului nr.91/25.10.1991al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

          - Hotararii Guvernului nr.525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

          In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”m” combinat cu art.28(2) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Hotaraste:

          Art.1 - Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii definitive, care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.2- Se abroga prevederile documentatiilor de urbanism anterior aprobate pentru zona care face obiectul prezentei documentatii, cu exceptia celor care au autorizatii anaterior emise, in termen de valabilitate.

                       PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA

     SECRETAR,

                            Constantin Tutunaru                                Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 24.06.1999

Nr.134

 

ANEXA LA H.C.G.M.B NR.134/24.06.1999

 

T A B E L

cu planurile urbanistice de detaliu pentru constructii definitive

amplasate pe terenuri proprietate persoana fizica sau juridica

in municipiul Bucuresti

 

Nr.

crt.

Denumirea lucrarii

Functiune

Aviz

CTUAT

Aviz

CULPAT

 

SECTOR 1

 

 

 

1.

PUD - Pictor Negulici 13C

S teren prop.pers.juridica = 254 mp

locuinta,birouri

3CA12/1/99

194/99

2.

PUD - Str.Dumitru Lemnea 5

S teren prop.pers.juridica = 965 mp

birouri

14M3/2/99

167/99

 

4.

PUD - Str.Tudor Arghezi 8

S teren prop.pers.juridica = 1022 mp

spatiu invatamant

3CA14/1/99

200/99

 

5.

PUD - Sos.Buc.Ploiesti 145

S teren prop.pers.juridica = 13400 mp

birouri si service auto

3CA10/1/99

118/99

 

 

SECTOR 2

 

 

 

1.

PUD - Str.D-na Ghica 127

S teren prop.pers.juridica = 420mp

locuinta, comert, produse

panificatie

50M1/7/99

166/99

2.

PUD - Str.Mozart 14A-14B

S teren prop.pers.fizica = 515 mp

locuinte

3CA8/4/99

160/99

 

 

SECTOR 3

 

 

 

1

PUD - Drumul Lunca Corbului 49-59

S teren prop.pers.fizica = 6.300 mp

productie, depozitare, birouri

32M1/3/8

61/99

2

PUD - Cal.Vitan-Cal.Dudesti

S teren prop.pers.juridica = 32.599 mp

centru de afaceri

baza sportiva

3CA6/699

116/99

3

PUD - Bd.Liviu Rebreanu 50-54

S teren prop.pers.juridica = 3.000 mp

biserica

3CA13/8/99

196/99

4

PUD - Str.Branduselor 64

S teren prop.pers.fizica = 384 mp

birouri, locuinte

34M2/5/99

119/99

5

PUD - Bd.1 Decembrie 1918

S teren prop.pers.juridica = 5.000 mp

centru medico-social

15M2/9/99

195/99

 

SECTOR 5

 

 

 

1.

PUD - Cal.113 Septembrie 204

S teren prop.pers.fizica = 998,4 mp

locuionta, birouri

3CA16/6/99

215/99

 

SECTOR 6

 

 

 

1.

PUD - Bd.Iuliu Maniu 616

S teren prop.pers.juridica = 10.000 mp

depozitare, birouri

3CA5/5/99

95/99

2

PUD - Bd.Uverturii 61

S teren prop.pers.juridica = 937 mp

locuinta, birouri

3CA7/2/99

117/99