Hotărârea nr. 133/1999

HOTARAREnr. 133 din 1999-06-24 HOTARIRE 133 din 24/06/1999 PRIVIND REPARTIZAREA PE BUGETE COMPONENTE A VENITURILOR SI CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 1999
HOT. 133 24/06/1999
HOTARIRE 133 din 24/06/1999

HOTARIRE    133 din 24/06/1999

PRIVIND REPARTIZAREA PE BUGETE COMPONENTE A VENITURILOR SI CHELTUIELILOR BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 1999

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind repartizarea pe bugete componente a veniturilor si cheltuielilor

bugetului local al municipiului Bucuresti pe anul 1999

 

          Analizand expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul Directiei Generale Buget, Contabilitate, Financiar;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu prevedrile Legii finantelor publice locale nr.189/1998 si ale Legii bugetului de stat nr.36/1999;

          In temeiul prevederilor art.20(2) lit.”e” si ale art.77 combinat cu art.28(3) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

Hotaraste:

 

          Art.1- Categoriile de venituri si cheltuieli ce se cuprind in bugetele consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si, respectiv, in bugetul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, sunt cele prevazute in anexa 1.

 

          Art.2- Veniturile proprii (impozite, taxe si alte venituri) ale bugetului local al municipiului Bucuresti se repartizeaza pe bugete componente - bugetele consiliilor locale ale sectoarelor si bugetul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucuresti - conform anexei 2.

 

          Art.3- Din incasarile din cota de 50% din impozitul pe salarii si care se face venit la bugetul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pentru echilibrarea bugetelor sectoarelor se repartizeaza cote defalcate (sume fixe) astfel:

          a)   5.000.000 mii lei in trimestrul IV, pentru sectorul 1;

          b)   3.000.000 mii lei in trimestrul IV, pentru sectorul 3;

          c) 21.000.000 mii lei, din care 6.000.000 mii lei in trimestrul III si 15.000.000 mii lei in trimestrul IV, pentru sectorul 4;

          d)  29.000.000 mii lei, din care 10.000.000 mii lei in trimestrul III si 19.000.000 mii lei in trimestrul IV, pentru sectorul 5;

          e)  12.000.000 mii lei, din care 3.000.000 mii lei in trimestrul III si 9.000.000 mii lei in trimestrul IV, pentru sectorul 6.

          Sumele vor fi virate in conturile bugetelor sectoarelor de catre Directia de  Trezorerie a Municipiului Bucuresti in baza cererilor transmise prin Trezoreria Administratia Financiara a sectorului si in situatia ca incasarile din veniturile proprii repartizate nu acopera creditele deschise, in limita bugetului aprobat pentru luna respectiva.

 

          Art.4- Din incasarile de la sectorul 2 din impozitul pe cladiri de la persoane fizice, impozit ce se repartizeaza ca sursa la bugetele sectoarelor, suma de 20.000.000 mii lei se face venit la bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

          Trezoreria sectorului 2 va vira suma respectiva in contul Consiliului General al Municipiului Bucuresti la Directia de Trezorerie a Municipiului Bucuresti, astfel: 15.000.000 mii lei din disponibilul la 30.06.1999, iar 5.000.000 mii lei la data de 30.09.1999.

 

          Art.5- Cheltuielile ce trec de la bugetul de stat in finantarea bugetelor locale potrivit prevederilor Legii bugetului de stat nr.36/1999 se repartizeaza pe bugete componente, astfel:

          a) la bugetul propriu al Consiliului General, cheltuielile de la capitolul “invatamant” si cheltuielile de la capitolul “agricultura” aferente activitatii de protectie a plantelor;

          b) la bugetele consiliilor locale ale sectoarelor, cheltuielile de la capitolul “agricultura” aferente circumscriptiilor sanitar-veterinare.

 

          Art.6- Incepand cu 01.07.1999 inceteaza finanatarea de la bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti a cheltuielilor aferente activitatii Centrului de Primire Minori “Ciresarii” ce trec in finantarea bugetelor sectoarelor 2 si 5, in conformitate cu prevederile Hotararii nr.92/22.04.1999.

 

          Art.7- Incepand cu data de 01.07.1999 cheltuielile aferente creselor si care se suporta de la bugetul local - cheltuieli materiale si servicii, cu exceptia pentru medicamente si materiale sanitare-, se trec in finantarea bugetelor consiliilor sectoarelor 1 si 6.

 

          Art.8- Pana la data de 30.06.1999 sectoarele 1, 2 si 3 vor restitui la bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti cotele parti ce le revin in conformitate cu Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.9/14.01.1999 din cheltuielile pe trimestrul I 1999 al fostului Complex Social “Pinochio”.

 

          Art.9- In bugetul fiecarui sector se vor cuprinde, ca limite minime de cheltuieli:

          a)   5.000.000 mii lei pentru reparatii strazi (cheltuieli materiale si servicii);

          b) 20.000.000 mii lei pentru lucrari de investitii privind extinderi de retele apa si canal si modernizari strazi.

          Art.10- Din bugetele sectoarelor, in limita surselor disponibile, pot fi efectuate cheltuieli de natura celor care, potrivit prezentei hotarari, se cuprind in bugetul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucuresti la capitolele “invatamant”, “asistenta sociala” si “cultura”, cu exceptia burselor si cheltuielilor de personal.

 

          Art.11- Prezenta hotarare din care face parte integranta anexele mentionate in text se comunica primariilor sectoarelor 1 - 6, Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Municipiului Bucuresti si administratiilor finanaciare a sectoarelor.

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA,                        CONTRASEMNEAZA

SECRETAR,

          Constantin Tutunaru                                     Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 24.06.1999

Nr.133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

ANEXA NR.1 LA H.C.G.M.B. NR.133/24.06.1999

 

 

CATEGORIILE DE VENITURI SI CHELTUIELI CE SE CUPRIND IN BUGETELE CONSILIILOR SECTOARELOR SI IN BUGETUL PROPRIU AL

CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 1997

 

          VENITURI

          A. La bugetele Consiliilor sectoarelor municipiului Bucuresti

 

          Realizarile din sursele (veniturile) proprii ale bugetelor locale prevazute de Legea finantelor publice locale nr.189/1998 si Legea  bugetului de stat nr.36/1999, repartizate pentru bugetele sectoarelor conform prezentei hotarari.

          Sume fixe (defalcate) din cota de 50%, din impozitul pe salarii.

          Sume defalcate din impozitul pe salarii.

          Imprumuturi din fondul de rulment.

          Venituri cu destinatie speciala.

 

          B. La bugetul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

          Realizarile din sursele (veniturile) proprii ale bugetelor locale prevazute Legea finantelor publice locale nr.189/1998 si Legea  bugetului de stat nr.36/1999, repartizate conform prezentei hotarari.

          Incasarile din cota de 50% din impozitul pe salarii, din care se deduc sumele defalcate ce se repartizeaza sectoarelor.

          Sume defalcate din impozitul pe salarii.

          Transferuri (subventii) pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe.

          Imprumuturi pentru investitii.

          Imprumuturi temporare din trezoreria statului.

          Imprumuturi din fondul de rulment.

          Venituri cu destinatie speciala.

 

          CHELTUIELI

          A. La bugetele Consiliilor sectoarelor municipiului Bucuresti

 

          Autoritati executive: cheltuieli curente si de capital

          Sanatate: cheltuieli materiale si servicii ce se suporta de la bugetele locale pentru crese (incepand cu 1 iulie 1999); alte cheltuieli prevazute de lege.

          Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret: cheltuieli si alocatii pentru unitati de sub autoritatea Consiliilor sectoarelor si pentru alte actiuni, in competenta de finantare a autoritatilor locale, prevazute de acte normative specifice.

          Asistenta sociala, alocatii, ajutoare si indemnizatii: cheltuieli (“traferuri”) pentru plata ajutoarelor si indemnizatiilor prevazute de Legea nr.67/1995; cheltuieli aferente serviciului public specializat pentru protectia copilului in dificultate, in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.26/1997 aprobata prin Legea nr.108/1998; alte cheltuieli prevazute de lege.

          Servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape: cheltuieli curente si de capital specifice obiectului de activitate al Administratiilor Domeniului Public; cheltuieli de capital pentru lucrari de alimentare cu apa si canalizare (extinderi retele) precum si pentru modernizari strazi; alte cheltuieli specifice.

          Agricultura: cheltuieli curente si de capital in sarcina autoritatilor localle aferente functionarii Centrelor militare de sector si Comandamentelor de Protectie Civila ale sectoarelor; alte cheltuieli prevazute de lege.

          Fond de rezerva.

          Cheltuieli cu destinatie speciala.

 

          B. La bugetul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

 

          Autoritati executive: cheltuieli curente si de capital.

          Invatamant: cheltuieli materiale si servicii, trasferuri (burse) si cheltuieli de capital pentru invatamantul preuniversitar, prevazute de Legea bugetului de stat nr.36/1999.

          Sanatate: cheltuieli materiale si servicii ce se finanteaza de la bugetele locale pentru crese (pe semestrul I); drepturile donatorilor onorifici de sange; alte cheltuieli prevazute de lege.

          Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret: cheltuieli si alocatii penetru unitati dse cultura de sub autoritatea  Consiliului General al Municipiului Bucuresti si pentru alte actiuni, in competenta de finantare a autoritatilor locale, potrivit prevederilor actelor normative specifice.

          Asistenta sociala, alocatii, ajutoare si indemnizatii: cheltuieli curente si de capital pentru unitatile de asistenta sociala de sub autoritatea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cheltuieli pentru alte actiuni si activitati de asistenta sociala in competenta de finantare a autoritatilor locale (altele decat cele ce se finanteaza de la bugetele sectoarelor).

          Servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape: cheltuieli curente si de capital; subventii pentru diferente de pret la energia termica livrata populatiei; alte cheltuieli specifice in competenta autoritatii  publice locale; alocatii la fondul special pentru salubritate si fondul special pentru igienizare.

          Agricultura: cheltuielile - curente si de capital - aferente centrelor locale pentru protectia plantelor (combaterea daunatorilor si bolilor din sectorul vegetal).

          Transporturi si comunicatii: subventii pentru diferente de pret (tarif) si cheltuieli de capital pentru transportul urban de suprafata, in comun, de calatori (cu tramvaie, troleibuze, autobuze).

          Alte cheltuieli: cheltuieli curente si de capital in sarcina de finantare a autoritatilor locale aferente functionarii Centrului Militar Municipal si Comandamentului Municipal de Protectie Civila; alte cheltuieli prevazute de lege.

          Rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite (fond de garantare a imprumuturilor externe).

          Plati din dobanzi si alte cheltuieli aferente datoriei publice.

          Rambursari de imprumuturi.

          Fond de rezerva.

          Cheltuieli cu destinatie speciala.

 

 

ANEXA NR.2 LA H.C.G.M.B. NR.133/24.06.1999

 

REPARTIZAREA PE BUGETE COMPONENTE A SURSELOR (VENITURILOR)

PROPRII ALE BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

PE ANUL 1999

 

C.G.M.B. = bugetul propriu al C.G.M.B.

SECTOARE= bugetele Consiliilor sectoarelor

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cod                            Denumirea indicatorilor                                                         Bugetul la care se reaprtizeaza

indicator      (impozitelor, taxelor si celorlalte venituri)                                    C.G.M.B.                       SECTOARE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4802  VENITURI PROPRII

0002  I. VENITURI CURENTE

0003  A. VEEENITURI FISCALE

0004  A1. IMPOZITE DIRECTE

0102  IMPOZIT PE PROFIT                                          C.G.M.B.              X

0302  IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE

30201 Impozitul pe venituri liber profesionistilor, meseriasilor

          si ale altor persoane fizice independente si asociatiilor

          familiale*)                                                    C.G.M.B.    SECTOARE

30202 Impozitul pe cladiri de la persoane fizice                           X                 SECTOARE

30203 Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de

          persoane fizice                                                       X                 SECTOARE

30204 Impozitul pe veniturile din inchirieri, subinchireri,

          locatii de gestiune si arendari                                  X                 SECTOARE

30205 Impozitul pe veniturile obtinute din drepturile de autor si

          cele cuvenite inventatorilor si inovatorilor                          C.G.M.B.              X

30206 Impozitul pe veniturile din dobanzi                                   C.G.M.B.              X

30207 Impozitul pe veniturile obtinute din premii si castiguri

          in bani sau in natura                                               C.G.M.B.              X

30208 Impozitul pe veniturile persoanelor fizice nesalariate          C.G.M.B.              X

30209 Impozitul pe terenuri de la persoane fizice                         X                 SECTOARE

30230 Alte impozite si taxe de la populatie                                  C.G.M.B.    SECTOARE

402    TAXA PENTRU FOLOSIREA TERENURILOR

          PROPRIETATE DE STAT                                             C.G.M.B.              X

502    IMPOZITUL PE CLADIRI SI PE TERENURI DE LA

          PERSOANE JURIDICE

50201 Impozitul pe cladiri de la persoane juridice                        C.G.M.B.              X      

50202 Impozitul pe terenuri de la persoane juridice                      C.G.M.B.              X

602    TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

          DETINUTE DE PERSOANE JURIDICE                         C.G.M.B.              X

0802  ALTE IMPOZITE DIRECTE                               

080230        Alte incasari din impozite directe                             C.G.M.B.    SECTOARE

1300  A2. IMPOZITE INDIRECTE

1502  IMPOZTUL PE SPECTACOLE                                     C.G.M.B.              X

1702  ALTE IMPOZITE INDIRECTE

170203        Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii

          de functionare                                                        C.G.M.B.    SECTOARE

170213        Alte taxe de timbru                                       C.G..M.B.   SECTOARE

170230        Alte incasari din impozite indirecte  **)                   C.G.M.B.    SECTOARE

2000  B. VENITURI NEFISCALE

2002  VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR

          AUTONOME                                                                  C.G.M.B.              X

2102  VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE

210206        Alte venituri privind circulatia pe drumurile publice            C.G.M.B.              X

210207        Venituri din incasarea lucrarilor de combatere a daunatorilor

          si bolilor in sectorul vegetal de la centrele locale de

          protectia plantelor                                        C.G.M.B.              X

210208        Veniturile punctelor de insamantari artificiale                     X                 SECTOARE

210209        Veniturile circumscriptiilor sanitar-veterinare                     X                 SECTOARE

210212        Vaesaminte din disponibilitatile institutilor publice si

          activitatile autofinantate ***)                                   C.G.M.B.    SECTOARE

210214        Contributii datorate de persoanele beneficiare ale

          serviciilor cantinelor de ajutor social                       C.G.M.B.              X

210230        Alte venituri de la institutiile publice ***)                          C.G.M.B.    SECTOARE

2202  DIVERSE VENITURI

220202        Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata,

          imputatii si despagubiri ***)                                   C.G.M.B.    SECTOARE

220203        Venituri din amenzi si alte sanctiuni, aplicate potrivit

          dispozitiilor legale ****)                                         C.G.M.B.    SECTOARE

220205        Restituiri din fonduri din finantarea bugetara locala

          a anilor precedenti ***)                                          C.G.M.B.    SECTOARE

220207        Venituri din concesiuni si inchirieri                                   C.G.M.B.    SECTOARE

220212        Venituri din valorificarea bunurilor confiscate,

          potrivit legii                                                  C.G.M.B.    SECTOARE

220230        Incasari din alte surse                                             C.G.M.B.    SECTOARE

3000  II. VENITURI DIN CAPITAL

3002  VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR

          BUNURI ALE STATULUI

300201        Venituri din valorificarea unor bunuri ale

          institutiilor publice ***)                                          C.G.M.B.    SECTOARE

300203        Venituri din vanzarea locuintelor construite din

          fondurile statului                                                    C.G.M.B.              X

300204        Venituri din privatizare                                           C.G.M.B.              X

3100  III. VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA

3102  VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA

310201        Taxe speciala                                                         C.G.M.B.    SECTOARE

310202        Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand

          domeniului privat                                                   C.G.M.B.              X

310203        Venituri din fondul pentru drumurile publice                     C.G.M.B.              X

310204        Venituri din fondul de interventie                                      ............                 ...........

310205        Venituri din fondul pentru locuinte                                    C.G.M.B.              X

310206        Venituri din amortizarea mijloacelor fixe                            C.G.M.B.    SECTOARE

310207        Venituri din fondul aviatiei civile                             ............                 ...........

310208        Donatii si sponsorizari                                            C.G.M.B.    SECTOARE

310209        Sume acordate de persoane juridice     si fizice  in vederea

          participarii la finantarea unor actiuni de interes public                  C.G.M.B.    SECTOARE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      *)  La C.G.M.B. numai impozitul forfetar pentru activitatea de taximetrie.

    **) Taxa pentru reclama si publicitate prevazuta la art.30(1) din Legea nr.27/1994, cu modificarile ulterioare

           se face venit la bugetul C.G.M.B.

  ***) In raport de subordonarea institutiei si/sau bugetul de la care se finanteaza.

****) La bugetele sectoarelor cele aferente contraventiilor constatate de primarii sectoarelor sau persoanele

            imputernicite de scestia si din amenzile date spre urmarire si incasare organelor fiscale ale sectoarelor

            (administratiilor financiare).

NOTA - Prevederile din prezenta anexa se coreleaza si se completeaza cu prevederile anexei 4(II) la Legea bugetului de stat nr.36/1999 (Lista impozitelor, taxelor si celorlalte venituri pe anul 1999 - bugetele locale) si ale celorlalte acte normative specifice (legi, hotarari ale Guvernului, hotarari ale Consiliului General si ale Consiliilor sectoarelor).