Hotărârea nr. 130/1999

HOTARAREnr. 130 din 1999-06-10 HOTARIRE 130 din 10/06/1999 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE A INVESTITIEI PENTRU INVESTITIILE DIN ANEXA
HOT. 130 10/06/1999
HOTARIRE 130 din 10/06/1999

HOTARIRE    130 din 10/06/1999

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE A INVESTITIEI PENTRU INVESTITIILE DIN ANEXA

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind  aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei

pentru investitiile din anexa

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general  al municipiului Bucuresti si raportul comun de specialitate al Departamentului Servicii Publice;

          Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

          Vazand avizele comisiilor de specialitate din cadrul C.G.M.B;

          In baza Legii finantelor publice nr. 71/1996 si a Legii privind dinatele publice locale nr. 189/1998;

          In temeiul prevederilor art. 20 alin.2,lit.”m”, combinat cu art. 28(3) din Legea  nr. 69/1991, republicata, privind administratia publica locala;

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

Hotaraste:

 

          Art.1. - Se aproba documantatia tehnico-economica ale obiectivelor de investitii prevazute in anexa  care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.2. - Finantarea obiectivelor de investitii prevazute la art. 1 se face din fondurile bugetului local si din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie.

 

 

 

PRESEDINTE DE  SEDINTA                                   CONTRASEMNEAZA

      Liviu Serbanescu                                                           SECRETAR

                                                                                           Ovidiu Predescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 10.06.1999

nr. 130

 

ANEXA LA HCGMB,  NR. 130/10.06.1999

 

 

1. “Retea de incalzire si apa calda menajera de la PT 4 Lanariei la Blocurile 1,2,3 din str. Avalansei nr. 14-16”  avand Proces Verbal de Avizare PMB_CTE nr. 271 / 30.04.1999(studiu de fezabilitate)

 

 

                   Valoare investitie:  8.834.476 mii lei

                   din care C + M    :  7.933.806 mii lei

                   (preturi ian. 1999)

 

 

 

 

2.”Conducerea nodului CS  12 de la dispecaratul central RADET” avand Procesul Verbal de Avizare PMB _CTE nr. 272 /30.04.1999(stadiu de fezabilitate)

 

 

                   Valoare investitie :  6.230.000  mii lei

                   din care C + M     :  1.416.600  mii lei

                   (preturi ian. 1999)