Hotărârea nr. 126/1999

HOTARAREnr. 126 din 1999-06-10 HOTARIRE 126 din 10/06/1999 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A INVESTITIEI " MODERNIZARE STR. MATEI VOIEVOD" MUNICIPIUL BUCURESTI - FAZA SF"
HOT. 126 10/06/1999
HOTARIRE 126 din 10/06/1999

HOTARIRE    126 din 10/06/1999

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A INVESTITIEI " MODERNIZARE STR. MATEI VOIEVOD" MUNICIPIUL BUCURESTI - FAZA SF"

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice

a investitiei "Modernizare str. Matei Voievod"

Municipiul Bucuresti - faza SF"

 

Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul comun de specialitate al Departamentului Transport Public si Cai de Comunicatii si Departamentul Economic, prin care se propune aprobarea documentatiei tehnico-economice a investiei "Modernizare str. Matei Voievod", municipiul Bucuresti - faza SF.

Luind in considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art. 16 alin. 5 din Legea finantelor publice locale nr. 189/1998, precum si ale art. 20 alin. 2, lit. "m", combinat cu art, 28 alin. 1 din Legea nr. 69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE :

 

Art. 1 - Se aproba documentatia tehnico-economica a investitiei "MOdernizare str. Matei Voievod" din municipiul Bucuresti, in conformitate cu acordul CTE nr. 260/15.03.1999.

 

Art. 2 - Finantarea obiectivului prevazut la art. 1 se va face din fondurile bugetului local, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                  CONTRASEMNEAZA

                                                                                                          SECRETAR,

         Liviu Serbanescu                                                    Ovidiu Predescu

 

 

 

Bucuresti, 10.06.1999

Nr. 126

 

 

                                    ANEXA HCGMB

                                    NR. 126/10.06.1999

 

 

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Modernizare str. matei Voievod",

municipiul Bucuresti - faza SF.

 

TITULAR :    Priamria Municipiului Bucuresti;

BENEFICIAR : Primaria Municipiului Bucuresti;

AMPLASAMENT: Str. Matei Voievod intre Sos. Mihai Bravu si str. Popa Nan

 

INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI

 

- Valoarea totala a investitiei                    mii lei         30.336.025

  (preturi dec. 1998) din care :

         C + M                                              mii lei         26.491.051

 

       Capacitati :

 

- lungime drum                                     ml                    1.200  

- suprafata carosabil                              mp                   17.000

- suprafata trotuare                               mp                    4.000

- lungime borduri                                  ml                    3.500

- canalizare Dn 200 - 1000 mm            ml                    1.780

- alimentare cu apa - teava PEID          ml                    1.100

- spatii verzi                                          mp                      120

 

- cost pe mp drum               412.000 lei/mp;

- cost pe mp investitia totala 1.784.470

 

Durata de realizare a investitiei este de 12 luni.

 

* Valoarea este confidentiala si se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.

 

FINANTAREA INVESTITIEI:

 

Finantarea obiectului se face din fondului bugetului local, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.