Hotărârea nr. 122/1999

HOTARAREnr. 122 din 1999-06-10 HOTARIRE 122 din 10/06/1999 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU BLOCUL 56 DIN ANSAMBLUL OLTENITEI NORD
HOT. 122 10/06/1999
HOTARIRE 122 din 10/06/1999

HOTARIRE    122 din 10/03/1999

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU BLOCUL 56 DIN ANSAMBLUL OLTENITEI NORD

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL  GENERAL  AL  MUNICIPIULUI  BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru blocul 56 

din ansamblul Oltenitei Nord

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul Departamentului Patrimoniu Imobiliar, prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate pentru blocul 56 din ansamblul Oltenitei Nord.

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

          In baza avizului Consiliului tehnico-economic al Primariei Municipiului Bucuresti nr. 251/14.01.1999.

          In temeiul prevederilor art. 16 alin.2 si alin.5 din Legea privind finantele publice locale, nr. 189/1998 si ale art. 20 alin.2,lit.”c”,”e” si “m”, combinat cu art. 28 alin.1 din Legea nr. 69/1991, republicata privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE :

 

            Art.1. - Se  aproba  studiul de fezabilitate al obiectivului de investitii bloc  56  din ansamblul Oltenitei Nord, conform indicatorilor tehnico-economici prevazuti in anexa la prezenta hotarare.

          Art.2. Executia obiectivului de investitii prevazut la art. 1 se face cu finantare integrala sau partiala de la bugetul fondurilor speciale repartizate pentru locuinte, conform Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 19/1994.

 

 

 

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA                         CONTRASEMNEAZA

                 Liviu Serbanescu                                                    SECRETAR

                                                                                              Ovidiu  Predescu

 

 

 

Bucuresti nr. 122/10.06.1999

 

 

 

                                                                                        Anexa la hotarareCGMB nr.122/10.06.1999

 

 

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

 

OBIECTIV:           Bloc 56 ans.Oltenitei Nord cu 52 ap.(P-7,8)

BENEFICIAR:      P.M.B.,Departamentul Patrimoniu Imobiliar  -   Directia

                              Generala de Investitii.

PROIECTANT:       S.C. “Proiect Bucuresti” S.A.

FAZA:                     STUDIU DE FEZABILITATE

 

 

Valorificarea totala a investitiei              Valoarea totala                 Mii lei din care:C+M

(preturi noiembrie 1998)

din care:                                                      23.713.220                              -

Constructii montaj                                            -                                   20.891.534

din acestea:

 - pentru locuinte si anexe aferente               23.255.433                         19.891.534

 

  din care:     locuinte                                   20.127.449                         17.265.851

                    boxe                                         2.172.177                            1.889.696

                    ALA                                            955.807                               735.987

                    exterioare racorduri

                    utilitati                                         333.579                               295.985

                    retele incinta, apa rece

                    + canal                                          124.208                               105.755

                    executat anterior                         1.691.513                            1.691.000

 Valoarea  totala investitie                             25.404.733                           21.984.274

 

 Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.