Hotărârea nr. 121/1999

HOTARAREnr. 121 din 1999-06-10 HOTARIRE 121 din 10/06/1999 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU BLOCUL 55 DIN ANSAMBLUL OLTENITEI NORD
HOT. 121 10/06/1999
HOTARIRE 121 din 10/06/1999

HOTARIRE    121 din 10/06/1999

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU BLOCUL 55 DIN ANSAMBLUL OLTENITEI NORD

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru blocul 55

 din ansamblul Oltenitei Nord

 

          Avand in vedere expunerea de motive a  Primarului general al municipiului Bucuresti si raportul Departamentului Patrimoniu Imobiliar prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate pentru blocul 55 din ansamblul Oltenitei Nord.         Vazand avizele comisiilor de specialitate ale CGMB;

          In baza avizului Consiliului tehnico-economic al Primariei Municipiulu Bucuresti nr. 251/ 14.01.1999;

          In temeiul prevederilor art.16 alin.2 si alin 5, din Legea privind finantele publice locala, nr. 189/1998 si ale art. 20 alin.2, lit.”c”,”e” si “m”, combinat cu art. 28 alin.1 din Legea  din Legea administratiei publice locala nr. 69/1991, republicata

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

Hotaraste:

 

          Art.1. - Se aproba studiul de fezabilitate al obiectivului de investitii bloc  55  din ansamblul Oltenitei Nord, conform indicatorilor tehnico-economici prevazuti in anexa la prezenta hotarare.

          Art.2. - Executia obiectivului de investitii prevazut la art. 1 se face cu finantare integrala sau partiala de la bugetul fondurilor speciale repartizate pentru locuinte, conform Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 19 /1994.

 

         

 

 

PRESEDINTE DE  SEDINTA                                   CONTRASEMNEAZA

      Liviu Serbanescu                                                           SECRETAR

                                                                                           Ovidiu Predescu

 

 

 

 

 

 

Bucuresti,  10.06.1999

nr. 121

 

ANEXA  LA HOTARAREA  C.G.M.B.

nr. 121 / 10.06.1999

 

INDICATORI  TEHNICO - ECONOMICI

 

OBIECTIV:         Bloc 55 ans. Oltenitei Nord cu 60 ap (P_7,8)

 BENEFICIAR:   Primaria Municipiului Bucuersti - epartamentul Patrimoniu Imobiliar

 

PROIECTANT: S.C. “Proiect Bucuresti” S.A.

FAZA:                 studiu de fezabilitate

 

 

Valoarea totala a investitiei                            Valoarea totala                      mii lei din care: C + M

(preturi noiembrie 1998)

din care:                                                           25.430.100                                    -

Constructii montaj                                                    -                                      20.863.666

din acestea:

 - pentru locuinte si anexe aferente                    24.711.289                              20.423.895

 

 

din care:            locuinte                                 21.318.168                                17.666.669

                         boxe                                        2.650.977                                  2.226.204

                        ALA                                           669.181                                     469.750

                        punct termic                                  72.963                                       61.272

                        exterioare racorduri

                        utilitati                                        356.073                                     302.915

                        retele incinta,apa rece

                        +canal                                         362.738                                     136.856

                        executat anterior                       1.765.512                                  1.765.000

 

            Valoarea totala investitie      27.195.612                     22.628.666 

 

                        Valoarea  se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.