Hotărârea nr. 120/1999

HOTARAREnr. 120 din 1999-06-10 HOTARIRE 120 din 10/06/1999 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU BLOCUL 52 DIN ANSAMBLUL OLTENITEI NORD
HOT. 120 10/06/1999
HOTARIRE 120 din 10/06/1999

HOTARIRE    120 din 10/06/1999

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU BLOCUL 52 DIN ANSAMBLUL OLTENITEI NORD

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind  aprobarea studiului de fezabilitate pentru blocul 52

din ansamblul Oltenitei Nord

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul Departamentulu Patrimoniu Imobiliar, prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate pentru blocul 52  din ansamblul Oltenitei Nord;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale CGMB;

          In baza avizului Consiliului tehnico-economic al Primariei Municipiului Bucuresti nr. 251/14.01.1999;

          In temeiul prevederilor art.16 (2), si (5) din Legea privind finantele publice locala nr. 189/1998  si ale art. 20(2) , lit.”c”,”e” si “m”, combinat cu art. 28(2) din Legea nr. 69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

Hotaraste:

 

          Art.1. - Se aproba studiul de fezabilitate al obiectivului de investitii bloc 52 din ansamblul Oltenitei Nord, conform indicatorilor tehnico-economici prevazuti in anexa la prezenta horarare.

          Art.2. - Executia obiectivului de investitii prevazut la art. 1 se face cu finantare integrala sau partiala de la bugetul fondurilor speciale repartizate pentru locuinte, conform O.Guvernului Romaniei nr. 19/1994.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE  SEDINTA                                   CONTRASEMNEAZA

      Liviu Serbanescu                                                           SECRETAR

                                                                                           Ovidiu Predescu

 

 

 

Bucuresti nr. 120/10.06.1999

 

 

                                                                     

 

 

ANEXA LA HOTARAREA  CGMB.

                                                                      NR. 120/ 10.06.1999

 

 

                   INDICATORI  TEHNICO - ECONOMICI

 

 OBIECTIV:                 Bloc 52 ans. Oltenitei Nord cu 52 ap. (P+7,8)

 

  BENEFICIAR:           PMB, Departamentul Patrimoniu Imobiliar- Directia  Generala de Investitii

 

 

 PROIECTANT:         S.C. “Proiiect Bucuresti “ S.A.

 FAZA:                         STUDIU DE FEZABILITATE

 

 

 

Valoarea totala a investitiilor                            Valoarea totala                      Mii lei

(preturi noiembrie 1998)                                                                                 din care: C + M

din care:                                                           24.099.891                                    -

Constructii montaj                                                -                                        21.932.739

din acestea:

 

 - pentru locuinte  si anexe aferente             22.830.175                                20.750.686

 

 din care:

              - locuinte                                                  19.758.325                      18.011.596

              - boxe                                                         2.288.855                        2.116.569

              -ALA                                                             715.675                           560.268

              - punct termic                                                  67.320                             62.253

              - exterioare racorduri

                 utilitati                                                        325.601                           311.608

              -retele incinta,apa rece

                + canal                                                        944.115                           870.445

                executat anterior                                     1.203.512                         1.203.000

 

 Valoarea  totala  investitie                                   25.303.403                       23.135.739

 

       

Valoarea se va actualiza potrivit evolutiei ulterioare a preturilor.     

 

 

 

Bucuresti nr. 120/10.06.1999