Hotărârea nr. 117/1999

HOTARAREnr. 117 din 1999-06-10 HOTARIRE 117 din 10/06/1999 PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU ALEE DE ACCES SI BALCON AMENAJAT PE DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 117 10/06/1999
HOTARIRE 117 din 10/06/1999

HOTARIRE    117 din 10/06/1999

PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU ALEE DE ACCES SI BALCON AMENAJAT PE DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL  GENERAL  AL  MUNICIPIULUI  BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru alee de acces si

balcon amenajat pe domeniu privat al municipiului  Bucuresti.

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unui plan urbanistic de detaliu in municipiul Bucuresti.

          Tinand seama de avizele obtinute prin:

          -Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului -DUAT.

          -Comisia de Urbanism,Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din Cadrul Consiliului eneral al Municipiului Bucuresti;

          -Comisia de coordonare;

          -Comisiei tehnice de circulatie;

          Vazand prevederile :

          - Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997;

          -Hotararii Guvernului nr. 525/ 1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

          -Ordinului  nr.91/1991  al Ministarului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului;

          -Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acestuia;

          -Legii nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor;

          In temeiul  art.20, alin.2, lit.”m”  si art.28,  alin.2  din Legea nr. 69/1991 republicata, privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Hotaraste:

          Art.1. - Terenul din tabelul anexat face parte din domeniul privat al municipiului Bucuresti.

          Art.2. - Se aproba planul urbanistic de detaliu pentru alee de acces si balcon la parter, conform anexei care face parte integranta din prezenta horarare.

          Art.3. - Terenul din anexa va face obiectul inchirierii  conform prevederilor in vigoare.

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA,                       CONTRASEMNEAZA

                                                              SECRETAR

       Liviu  Serbanescu                                                Ovidiu Predescu

 

Bucuresti nr.117/10.06.1999

                        Anexa la Hotararea CGMB nr. 117/10.06.1999

 

 

Tabel

planul urbanistic de detaliu

pentru alee de acces si balcon amenajat

pe domeniul privat al municipiului Bucuresti

 

________________________________________________________________

Nr.    Denumirea lucrarii    Suprafata         Functiune                 Aviz                           Aviz

crt.                                          teren                                           CTUAT                      CULPAT

                                            (dom.privat)

_________________________________________________________________________________

 

 

         SECTOR 2:

 

1.PUD-Sos.Iancului            S = 4,58mp      alee acces             11M2/1/                            98/

                 nr.29,Bl.105B                                + balcon                1999                                1999

_________________________________________________________________________________

 

 

 

ARHITECT SEF

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

arh. ADRIAN  BOLD                                                   SEF SERVICIU 

                                                                                 ing. IOANA CHILIMAN