Hotărârea nr. 116/1999

HOTARAREnr. 116 din 1999-06-10 HOTARIRE 116 din 10/06/1999 PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU AMPLASAREA UNEI STATUI PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 116 10/06/1999
HOTARIRE 116 din 10/06/1999

HOTARIRE    116 din 10/06/1999

PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU AMPLASAREA UNEI STATUI PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru amplasarea

unei statui pe domeniul public al municipiului Bucuresti

 

Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti,prin care se propune aprobarea unui plan urbanistic de detaliu in municipiul Bucuresti;

Tinand seama de avizele obtinute prin:

- Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului - DUAT.

- Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Vazand prevederile :

- Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executaii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997;

- Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

- Ordinului nr. 91/1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamnetul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

- Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

In temeiul art. 20, alin.2, lit."m" si art. 28, alin. 2 din Legea nr. 69/1991 republicata, privind administratia publica locala;

 

Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

Hotaraste :

 

Art. 1 - Terenul din tabelul anexat reprezinta domeniul public al municipiului Bucuresti.

Art. 2 - Se aproba planul urbanistic de detaliu pentru amplasarea unei statui pe domeniul public,conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                 CONTRASEMNEAZA

       Liviu Serbanescu                                                                        SECRETAR,

                                                                                                      Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 10.06.1999

Nr. 116

 

                                                ANEXA

                                                la HOTARAREA CGMB

                                                NR. 116/10.06.1999

 

TABEL

cu planul urbanistic de detaliu

- monument "Adam Mickiewicz" -

amplasat pe domeniul public al municipiului Bucuresti

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Nr.    Denumirea lucrarii   Suprafata             Functiune            Aviz             Aviz

crt.                          teren                                    CTUAT            CULPAT                                         

                            (dom. public)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

          SECTOR 2: 

          ---------

     LPUD-Str. V.Lascar        10 mp               monument              15M3/1/            67/

     Str. Viitorului                               "Adam Mickiewicz"       1999            1999

     Str. Logofat Stroici

 

 

 

 

 

            ARHITECT SEF

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI                                              SEF SERVICIU

      ARH. ADRIAN BOLD                                                  ING. IOANA CHILIMAN