Hotărârea nr. 115/1999

HOTARAREnr. 115 din 1999-06-10 HOTARIRE 115 din 10/06/1999 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE AMENAJARE A TERITORIULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 115 10/06/1999
HOTARIRE 115 din 10/06/1999

HOTARIRE    115 din 10/06/1999

PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE AMENAJARE A TERITORIULUI MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea

“Planului  de amenajare a teritoriului municipiului Bucuresti”

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti prin care se propune aprobarea Planului de amenajare a teritoriului in Municipiului Bucuresti ;

          Tinand seama de avizele obtinute prin:

           - Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului - DUAT  nr.

 5/1/1998.

           - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti, aviz nr. 161/1998;

          Vazand  prevederile:

           - art.2. alin.2 ale anexei la Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997;

           - Ordinului nr. 91/1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

          In temeiul art. 20 ,alin.2, lit.”m” si art. 28, alin.2. din Legea nr. 69/1991, republicata, privind administratia publica locala;

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

Hotaraste:

 

          Art.1. - Se aproba Planul de amenajare a teritoriului municipiului Bucuresti - Directii, sensuri si intensitati de dezvoltare in municipiul Bucuresti.

 

          Art.2. - In bugetul CGMB pe anul 1999 se vor prevedea fondurile necesare pentru continuarea temei in etapele urmatoare.

 

 

 

PRESEDINTE DE  SEDINTA                                   CONTRASEMNEAZA

      Liviu Serbanescu                                                           SECRETAR

                                                                                           Ovidiu Predescu

 

 

 

Bucuresti nr. 115/10.06.1999