Hotărârea nr. 114/1999

HOTARAREnr. 114 din 1999-06-10 HOTARIRE 114 din 10/06/1999 PRIVIND APROBAREA "PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" - ETAPA I - SECTIUNEA II
HOT. 114 10/06/1999
HOTARIRE 114 din 10/06/1999

HOTARIRE    114 din 10/06/1999

PRIVIND APROBAREA "PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" - ETAPA I - SECTIUNEA II

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea “Planului Urbanistic General al Municipiului Bucuresti”

- Etapa I - Sectiunea II

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti prin care se propune aprobarea Planului General al Municipiului Bucuresti -Etapa I - Sectiunea II - Studiul privind reabilitarea, protectia si conservarea mediului in municipiul Bucuresti.

          Tinand seama de avizele obtinute prin:

           - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuersti - DGUAT, aviz nr. 6/2 din 05.05.1998;

           - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti, aviz nr. 254/23.06.1998;

          Vazand  prevederile:

           - art.2. alin.2 ale anexei la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997;

           - Ordinului nr. 91/1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

          In temeiul art. 20 ,alin.2, lit.”m” si art. 28, alin.2. din Legea nr. 69/1991, republicata, privind administratia publica locala;

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

Hotaraste:

 

          Art.1. - Se aproba Planul de Urbanism General -EtapaI -Sectiunea II-Studiul privind reabilitarea, protectia si conservarea mediului in municipiul Bucuresti.

          Art.2. - In bugetul CGMB pe anul 1999 se vor prevedea fondurile necesare pentru continuarea temei in etapele urmatoare.

 

 

 

PRESEDINTE DE  SEDINTA                                   CONTRASEMNEAZA

      Liviu Serbanescu                                                           SECRETAR

                                                                                           Ovidiu Predescu

 

 

 

Bucuresti nr. 114/10.06.1999