Hotărârea nr. 113/1999

HOTARAREnr. 113 din 1999-06-10 HOTARIRE 113 din 10/06/1999 PRIVIND APROBAREA "PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" - ETAPA I - SECTIUNEA I
HOT. 113 10/06/1999
HOTARIRE 113 din 10/06/1999

HOTARIRE    113 din 10/06/1999

PRIVIND APROBAREA "PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI" - ETAPA I - SECTIUNEA I

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea “Planului  Urbanistic General al municipiului Bucuresti

- Etapa I - Sectiunea I

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti prin care se propune aprobarea Planului General al Municipiului Bucuresti -Etapa I - Sectiunea I - Zone construite protejate in Municipiul Bucuresti.

          Tinand seama de avizele obtinute prin:

           - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuersti - DGUAT, aviz nr. 6/2 din 05.05.1998;

           - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti, aviz nr. 254/23.06.1998;

          Vazand  prevederile:

           - art.2. alin.2 ale anexei la Legea nr. 50/1991 si art. 12, pct.a si b, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997;

           - Ordinului nr. 91/1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

          In temeiul art. 20 ,alin.2, lit.”m” si art. 28, alin.2. din Legea nr. 69/1991, republicata, privind administratia publica locala;

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

Hotaraste:

 

          Art.1. - Se aproba Planul de Urbanism General -EtapaI -Sectiunea I- Zone construite protejate in Municipiul  Bucuersti.

          Art.2. - In bugetul CGMB pe anul 1999 se vor prevedea fondurile necesare pentru continuarea temei in etapele urmatoare.

 

 

PRESEDINTE DE  SEDINTA                                   CONTRASEMNEAZA

      Liviu Serbanescu                                                           SECRETAR

                                                                                           Ovidiu Predescu

 

 

 

Bucuresti nr. 113/10.06.1999