Hotărârea nr. 112/1999

HOTARAREnr. 112 din 1999-05-13 HOTARIRE numar 112 din 13/05/1999 privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pt.amplasari constructii provizorii-presa si carte tip RODIPET pe dom.public al Mun.Bucuresti
HOT. 112 13/05/1999
HOTARIRE numar 112 din 13/05/1999

HOTARIRE numar 112 din 13/05/1999

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pt.amplasari constructii provizorii-presa si carte tip RODIPET pe dom.public al Mun.Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                       CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                  BUCURESTI

 

                                  HOTARARE

    privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru amplasari

    constructii provizorii-presa si carte tip RODIPET pe domeniul public al

                          Municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Munciipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia Tehnica de Coordonare a Activitatii Sectoarelor - DUAT;

 - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile:

     - Legii nr.50/1991, privind autorizarea execuarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997;

     - Hotararii Guvernului nr.525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

     - Ordinului nr.91/1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarea Teritoriului;

     - Legii nr.213/1998 porivind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

     In temeiul art.20, alin.2, lit."m" si art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

            Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

                         Hotaraste:

 

     Art.1- Terenurile din tabelul anxat fac parte din domeniul public al Municipiului Bucuresti.

 

     Art.2- Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii provizorii - presa si carte tip RODIPET, ce se vor amplasa pe domeniul public al Municipiului Bucuresti, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

     Art.3- Terenurile din anexa vor face obiectul inchirierii prin licitatie publica.

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,          CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

                   Ioan Itu                     Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 13.05.1999

Nr.112

 

 

                       ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.112/13.05.1999

 

                                  T A B E L

                   CU PLANURILE URBANISTICE DE DETALIU PENTRU

               CONSTRUCTII PROVIZORII-presa si carte tip RODIPET

         CE SE VOR AMPLASA PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

================================================================================

Nr.    ADRESA                 SUPRAF.TEREN      DENUMIREA     AVIZ      AVIZ

crt.      OBIECTIVULUI        DOM.PUBL.M.BUC.   LUCRARII     CTCAS     CULPAT

================================================================================

     SECTOR 4

1. Sos.Giurgiului nr.119         6,0 mp       presa carte     26/27/98    73/99

2. Sos.Giurgiului nr.127-129     6,0 mp       presa si carte  26/27/98    72/98

 

================================================================================

     ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI

             BUCURESTI

 

          arh.ADRIAN BOLD