Hotărârea nr. 111/1999

HOTARAREnr. 111 din 1999-05-13 HOTARIRE numar 111 din 13/05/1999 priv.probarea unui plan urbanistic de detaliu pt.constructie provizorie pe dom. privat al Mun.Buc.-Str.Foisorului 16-18,sect.3,Supr.constr.=20,0 mp
HOT. 111 13/05/1999
HOTARIRE numar 111 din 13/05/1999

HOTARIRE numar 111 din 13/05/1999

priv.probarea unui plan urbanistic de detaliu pt.constructie provizorie pe dom. privat al Mun.Buc.-Str.Foisorului 16-18,sect.3,Supr.constr.=20,0 mp

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                       CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                  BUCURESTI

 

                                  HOTARARE

     privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru constructie

   pentru constructie provizorie pe domeniul privat al Municipiului Bucuresti

        Str.Foisorului nr.16-18, sector 3, suprafata constructie=20,0 mp

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unui plan urbanistic de detaliu in Municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia Tehnica de Coordonare a Activitatii Sectoarelor - DUAT;

 - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile:

     - Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997;

     - Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

     - Ordinului nr.91/1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului;

     - Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

     In temeiul art.20, alin.2, lit."m" si art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                 Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

                             Hotaraste:

 

     Art.1- Terenul situat in str.Foisorului nr.16-18, sector 3, face parte din domeniul privat al Municipiului Bucuresti.

 

     Art.2- Se aproba planul urbanaistic de detaliu pentru constructie provizorie cu functiune de comert si alimentatie publica ce se va amplasa pe eterenul situat in Str.Foisorului nr.16-18, sector 3, (Suprafata constructie = 20,0 m.p.).

 

     Art.3- Terenul ce reprezinta domeniul privat al Municipiului Bucuresti va face obiectul inchirierii prin licitatie publica.

 

                PRESEDINTE DE SEDINTA,         CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

                     Ioan Itu                      Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 13.05.1999

Nr.111