Hotărârea nr. 110/1999

HOTARAREnr. 110 din 1999-05-13 HOTARIRE numar 110 din 13/05/1999 priv.aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pt.amplasare constr.provizorie- garaj in curte imobil cumparat in baza L 112/1995 pe teren priv.Mun.Buc
HOT. 110 13/05/1999
HOTARIRE numar 110 din 13/05/1999

HOTARIRE numar 110 din 13/05/1999

priv.aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pt.amplasare constr.provizorie- garaj in curte imobil cumparat in baza L 112/1995 pe teren priv.Mun.Buc

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

                     CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                BUCURESTI

                    

                                 HOTARARE

      privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru amplasare

        constructie provizorie - garaj in curte imobil cumparat in baza

          Legii nr.112/1995 pe teren ce reprezinta domeniul privat al

                          Municipiului Bucuresti

                      Str.Dr.Iatropol nr.7, sector 5

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unui plan urbanistic in Municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia Tehnica de Coordonare a Activitatii Sectoarelor - DUAT;

 - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile:

     - Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997;

     - Ordinului nr.91/1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului;

     - Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

     - Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

     - Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

     In temeiul art.20, alin.2 lit."m" si art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

                             Hotaraste:

 

     Art.1- Terenul situat in str.Dr.Iatropol nr.7, sector 5, face paarte din domeniul privat al Municipiului Bucuresti.

 

     Art.2- Se aproba planul urbanistic de detaliu pentru amplasare constructie provizorie - garaj in curtea imobilului cumparat in baza Legii nr.112/1995, situat in str.Dr.Iatropol nr.7, sector 5, suprafata constructie = 18,0 m.p.

 

     Art.3- Terenul in suprafata de 18,0 m.p. va fi concesionat conform prevederilor legale in vigoare.

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA,          CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

                Ioan Itu                        Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 13.05.1999

Nr.110