Hotărârea nr. 11/1999

HOTARAREnr. 11 din 1999-01-14 HOTARIRE numar 11 din 01/14/1999 privind transmiterea din administrarea PMB in administrarea Primariei Sector 5 a unui teren in suprafata de 1400 mp,in vederea realizarii unei parcari SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 119/2017
HOTARARE nr. 11 din 14/01/1999
HOTARIRE numar 11 din 01/14/1999

HOTARIRE numar 11 din 01/14/1999

privind transmiterea din administrarea PMB in administrarea Primariei Sector 5 a unui teren in suprafata de 1400 mp,in vederea realizarii unei parcari

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                     CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

      privind tramiterea din administrarea Primariei Municipiului Bucuresti

     administrarea Primariei Sector 5 Bucuresti a unui teren in suprafata de

          1400 mp, situat in spatele cladirii Consiliului Sector 5

                    in vederea realizarii unei parcari

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Memoriului Primarului Sectorului 5 - Bucuresti;

     In temeiul prevederilor art.28, alin.2 si art.77 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                             Hotaraste:

 

     Art.1- Se transmite din administrarea Primariei Municipiului Bucuresti in administrarea Primariei Sectorului 5 - Bucuresti, terenul in suprafata de 1400 mp situat in spatele cladirii Consiliului Loal Sector 5 pentru realizarea unei parcari (conform planului anexa).

 

     Art.2- Schimbarea destinatiei terenului atrage, de drept, revenirea lui in administrarea Primariei Municipiului Bucuresti.

 

     Art.3- Prin grija Primaraiei Sector 5, se va realiza un Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) pentru terenul mentionat la art.1.

 

    Art.4- Pentru terenul indicat la art.1, se aproba exercitarea de catre Consiliul Local al Sectorului 5 a prevederilor art.84, alin.1 din Legea nr.69/1991, a administratiei publice locale, republicata.

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,           CONTRASEMNEAZA

                                                 SECRETAR,

                  Gabriel Toma               Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 14.01.1999

Nr.11