Hotărârea nr. 109/1999

HOTARAREnr. 109 din 1999-05-13 HOTARIRE numar 109 din 13/05/1999 privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru alei de acces si balcoane amenajate pe domeniul privat al Municipiului Bucuresti
HOT. 109 13/05/1999
HOTARIRE numar 109 din 13/05/1999

HOTARIRE numar 109 din 13/05/1999

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru alei de acces si balcoane amenajate pe domeniul privat al Municipiului Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                       CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                  BUCURESTI

 

                                   HOTARARE

        privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru

         alei de acces si balcoane amenajate pe domeniul privat al

                           Municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in Municipiul Bucuresti;

    Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia Tehnica de Coordonare a Activitatii Sectoarelor - DUAR;

 - Comisia de Urbanism. Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile:

     - Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997;

     - Ordinului nr.91/1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului;

     -Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

     - Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

     - Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

     In temeiul art.20, alin.2, lit."m" si art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

           Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

                        Hotaraste:

 

     Art.1- Terenurile din tabelul anexat fac parte din domeniul privat al Municipiului Bucuresti.

 

     Art.2- Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru alei de acces si balcoane comerciale parter de bloc, ce se vor amplasa pe domeniul privat al Municipiului Bucuresti, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

     Art.3- Terenurile din anexa vor face obiectul concesionarii conform prevederilor in vigoare.

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,           CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

                Ioan Itu                         Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 13.05.1999

Nr.109

 

                     ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.109/13.05.1999

 

                                T A B E L

     CU PLANURILE URBANISTICE DE DETALIU PENTRU ALEI DE ACCES SI BALCOANE

        CE SE VOR AMPLASA PE DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

================================================================================

Nr.  ADRESA                 SUPRAFATA TEREN        DENUMIREA     AVIZ     AVIZ

crt.    OBIECTIVULUI        DOM.PRIVAT AL P.M.      LUCRARII     CTCAS   CULPAT

================================================================================

     SECTOR 2

 1.Str.Alex.cel Bun 20A,bl.T19B      4,0 mp    alee acces        5/5/99   80/99

 

     SECTOR 4

 1. Bd.Ctin Brancoveanu 11,bl.B15   14,0 mp    alee acces+balcon 30/2/98 107/99

 2. Sos.oltenitei 224,bl.6           4,0 mp    balcon            6/23/99 106/99

 

     SECTOR 6

 1. Str.Brasov 22, bl.Z 132          4,0 mp    alee acces        7/1/99   87/99

================================================================================

 

    ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI

             BUCURESTI

         arh.ADRIAN BOLD