Hotărârea nr. 108/1999

HOTARAREnr. 108 din 1999-05-13 HOTARIRE numar 108 din 13/05/1999 privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constructii provizorii - microcentre comeriale pe domeniul privat al Municipiului Bucuresti
HOT. 108 13/05/1999
HOTARIRE numar 108 din 13/05/1999

HOTARIRE numar 108 din 13/05/1999

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constructii provizorii - microcentre comeriale pe domeniul privat al Municipiului Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

    privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru constructii

          provizorii - mocrocentre comerciale pe domeniul privat al

                          Municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in Municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia Tehnica de Coordonare a Activitatii Sectoarelor - DUAT;

 - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile:

     - Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997;

     - Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

     - Ordinului nr.91/1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului;

     - Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

     In temeiul art.20, alin.2, lit."m" si art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                 Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

                              Hotaraste:

 

     Art.1- Terenurile din tabelul anexat fac parte din domeniul privat al Municipiului Bucuresti.

 

     Art.2- Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii provizorii - microcentre comerciale, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

     Art.3- Terenurile mentionate in anexa vor fi inchiriate prin licitatie publica.

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,          CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

 

                   Ioan Itu                      Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 13.05.1999

Nr.108

 

                     ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.108/13.05.1999

 

                               T A B E L

       CU PLANURILE URBANISTICE DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTII PROVIZORII

        -MICROCENTRE COMERCIALE CE SE VOR AMPLASA PE DOMENIUL PRIVAT AL

                          MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

================================================================================

Nr.     ADRESA                     SUPRF.TEREN        DENUMIREA   AVIZ    AVIZ

crt.    OBIECTIVULUI               DOM.PRIV.M.B.      LUCRARII   CTCAS   CULPAT

================================================================================

     SECTOR 3

1. Str.Jean Steriadi 42,langa bl.M12   400,0 mp    microcentru  1/6/99   103/99

 

     SECTOR 6

2. Str.Compozitorilor 28               125,0 mp    microcentru  19/28/98 102/999

 

================================================================================

          ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI

                   BUCURESTI

 

             arh.ADRIAN BOLD