Hotărârea nr. 107/1999

HOTARAREnr. 107 din 1999-05-13 HOTARIRE numar 107 din 13/05/1999 PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU MODERNIZARE DRUM - DOMENIUL PUBLIC - AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 107 13/05/1999
HOTARIRE numar 107 din 13/05/1999

HOTARIRE numar 107 din 13/05/1999

PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU PENTRU MODERNIZARE DRUM - DOMENIUL PUBLIC - AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

   privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru modernizare drum

                 - domeniu public - al Municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unui plan urbanistic de detaliu in Municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului - DUAT;

 - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile:

     - art.2 ale anexei la Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997;

     - Ordinului nr.91/1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

     In temeiul art.20, alin.2, lit."m" si art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

              Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

                           Hotaraste:

 

     Art.1- Terenul in suprafata de 40.500 m.p., asa cum este prezentat in planul anexa, care face parte din domeniul public al Municipiului Bucuresti.

 

     Art.2- Se aproba planul urbanistic de detaliu privind modernizarea Bdului Geniului (de la intersectia Sos.Panduri pana la intersectia Bdul Iuliu Maniu), Sos.Grozavesti integral si Bdul Vasile Milea (de la intersectia Sos.Grozavesti pana la Podul Grozavesti).

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,         CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

 

                    Ioan Itu                     Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 13.05.1999

Nr.107

 

                      ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.107/13.05.1999

 

                              T A B E L

                  cu planul urbanistic de detaliu

                       pentru modernizare drum

             - domeniul public - al municipiului Bucuresti

================================================================================

Nr.crt. DENUMIREA LUCRARII                  FUNCTIUNE    AVIZ CTUAT  AVIZ CULPAT

================================================================================

      SECTOR 6

1. PUD - modernizare Bd.Geniului (intersectie cu         3CA9/1/99   128/99

         Sos.Panduri)-Sos.Grozavesti-Bd.V.Milea

         (intersectie cu Sos.Grozavesti-Podul Grozavesti)

================================================================================

 

     ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI

             BUCURESTI,                       SEF SERVICIU,

          arh.ADRIAN BOLD                  arh. MARIA RODEANU