Hotărârea nr. 106/1999

HOTARAREnr. 106 din 1999-05-13 HOTARIRE numar 106 din 13/05/1999 privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru amplasari constructii definitive pe proprietatea persoanelor fizice/juridice
HOT. 106 13/05/1999
HOTARIRE numar 106 din 13/05/1999

HOTARIRE numar 106 din 13/05/1999

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru amplasari constructii definitive pe proprietatea persoanelor fizice/juridice

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                       CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                  HOTARARE

   privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru amplasari

     constructii definitive pe proprietatea persoanelor fizice/juridice

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

 - Comisia Tehnica de Coordonare a Activitatii Sectoarelor - DUAT;

 - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintellor, republicata in 1997, ale Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, ale Ordinului nr.91/1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului;

     In temeiul art.20, alin.2, lit."m" si art.28 alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                  Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                               Hotaraste:

 

     Art.1- Terenurile din tabelul anexat reprezinta proprietati ale persoanelor fizice/juridice.

 

     Art.2- Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii definitive ce se vor amplasa pe proprietatea persoanelor fizice/juridice, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

               PRESEDINTE DE SEDINTA,         CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

                   Ioan Itu                        Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 13.05.1999

Nr.106

 

                       ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.106/13.05.1999

 

                                T A B E L

       CU PLANURILE URBANISTICE DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTII DEFINITIVE

         CE SE VOR AMPLASA PE PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE/JURIDICE

================================================================================

Nr.  ADRESA                             DENUMIREA              AVIZ      AVIZ

crt.    OBIECTIVULUI                     LUCRARII             CTCAS     CULPAT

================================================================================

     SECTOR 1

1. Intr.Dobrogeanu Gherea (artera propusa)locuinta           9/39/99    99/99

 

     SECTOR 2

1. Aleea Romula nr.3-5                     -"-               5/4/99     79/99

2. Str.Dogarilor nr.31                     -"-               3/29/99    81/99

3. Str.Rahmaninov nr.25                    -"-               7/10/99    92/99

4. Str.Barbu Vacarescu nr.157-159         locuinta+birouri   6/22/99   109/99

5. Bd.Dacia nr.125                        pensiune+birouri   9/48/99   111/99

 

     SECTOR 5

1. Str.Amurgului nr.31A                   locuinta           8/2/99     84/99

2. Bd.Pieptanari nr.64                    -"-                6/16/99    85/99

================================================================================

       ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI

              BUCURESTI,

 

           arh. ADRIAN BOLD

 

                               PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI