Hotărârea nr. 104/1999

HOTARAREnr. 104 din 1999-05-06 HOTARIRE numar 104 din 06/05/1999 priv.aprob.grilei de salarizare a personalului Corpului Gardienilor Publici al Mun.Bucuresti si a drepturilor salariale a conducatorului institutiei
HOT. 104 06/05/1999
HOTARIRE numar 104 din 06/05/1999

HOTARIRE numar 104 din 06/05/1999

priv.aprob.grilei de salarizare a personalului Corpului Gardienilor Publici al Mun.Bucuresti si a drepturilor salariale a conducatorului institutiei

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                  HOTARARE

   privind aprobarea grilei de salarizare a personalului Corpului Gardienilor

  Publici al Municipiului Bucuresti si a drepturilor salariale a conducatorului

   institutiei in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.14/1998

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Personal prin care se propune aprobarea grilei de salarizare a personalului Corpului Gardienilor Publici al Municipiului Bucuresti si salariul de baza al sefului corpului;

     In baza prevederilor art.1 si art.3 din Ordonanta Guvernului nr.14/1998 privind utilizarea veniturilor de institutiile publice, finantate integral din veniturile extrabugetare, aprobata prin Legea nr.27/1999 si Hotararii Guvernului nr.281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare;

     Tinand seama de prevederile Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.14/1999, aprobate cu Ordinul M.M.P.S. si M.F. nr.145/770/1998;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

     In temeiul prevederilor art.20(2), lit."j", art.44(1), lit."u", combinat cu art.28(3) din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

 

             Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

                         Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba grila de salarizare a personalului Corpului Gardienilor Publici al Munipiului Bucuresti in baza careia se va proceda la negocierea individuala a salariilor, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

     Art.2- Grila de salarizare aprobata conform art.1 se va aplica cu conditia respectarii prevederilor art.2, 4 si 5 din Ordonanta Guvernului nr.14/1998, aprobata prin Legea nr.27/1999 si pct.3, 4, 5 si 19 referitoare la situatia economico-financiara din Normele Metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.14/1998.

     Raspunderea integrala pentru respectarea prevederilor legale enuntata la alin.1, revine Corpului Gardienilor Publici ai Municipiului Bucuresti.

     In cazul in care institutia, dupa plicarea noii grile de salarizare inregistreaza obligatii financiare neachitate la scadenta, se va reveni asupra drepturilor salariale acordate personalului in conformitate cu pct.15 din Normele metodologice.

 

     Art.3- Se aproba salariul de baza al domnului ION BOLBOACA seful Corpului Gardienilor Publici, de 2.548.000 lei, corespunzator functiei de inspector - instructor, gradul IA, gradatia 4 din grila de salarizare, precum si o indemnizatie de conducere de 1.274.000 lei, la nivelul maxim prevazut de grila de salarizare, reprezentand 50% din salariul de baza.

 

     Art.4- Se acorda domnului ION BOLBOACA in procent 15% din salariul de baza, in conformitate cu prevederile art.4 din Hotararea Guvernului nr.281/1993.

 

               PRESEDINTE DE SEDINTA,            CONTRASEMNEAZA

                                                    SECRETAR,

                   Liviu Serbanescu             Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 06.05.1999

Nr.104

 

                       ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.104/06.05.1999

 

                        G R I L A   D E   S A L A R I Z A R E

                  PENTRU PERSONALUL CORPULUI GARDIENILOR PUBLICI

          MUNICIPIUL BUCURESTI IN CONFORMITATE CU ORDONANTA NR.14/1998

--------------------------------------------------------------------------------

NR.         FUNCTIA                NIV.                SALARIUL

CRT.                               STUD.   TARIFAR DE INCADRARE (DE BAZA)

                                                         GRADATII

                                             1         2         3          4

--------------------------------------------------------------------------------

 1.Inspector-instructor gradul/IA     S  1179000   1402000    2039000   2548000

 2.    -"-      -"-     gradul I      S  1020000   1179000    1593000   2039000

 3.    -"-      -"-     gradul II     S   940000   1020000    1274000   1896000

 4.    -"-      -"-     gr.III        S   876000    940000    1179000   1752000

 5.    -"-      -"-     debutant      S   873000

 6.Instructor I                      SSD  956000   1179000    1434000   1911000

 7.    -"-    II                     SSD  876000    956000    1179000   1763000

 8.    -"-    III                    SSD  781000    876000    1163000   1577000

 9.    -"- debutant                  SSD  778000

10.Instructor IA                      M   876000   1274000    1274000   1577000

11.    -"-    I                       M   813000    940000    1179000   1466000

12.    -"-    II                      M   733000    813000    1020000   1322000

13.    -"-    III                     M   685000    733000     988000   1211000

14.    -"-    debutant                M   682000

15.Gardian principal                 MG   876000    940000    1076000   1179000

16.    -"- public I                  MG   809000    860000     988000   1067000

17.    -"- -"-    II                 MG   759000    838000     901000    988000

18.Gospodar armuriei I               MG   824000    839000     854000    898000

19.   -"-   -"-      II              MG   794000    809000     824000    854000

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

NR.          FUNCTIA                               CORPUL GARDIENILOR PUBLICI

CRT                                            Indemnizatia de conducere pentru

                                               functiile de conducere specifice

                                               INDEMNIZATIA DE CONDUCERE MAXIMA

                                                          - LEI -

--------------------------------------------------------------------------------

1. Sef corp gardieni publici                               1274000

2. Adjunct sef corp gardieni publici                       1020000

3. Instructor-sef,sef detasament                            612000

4. Adjunct sef detasament, sef dispecerat                   490000

5. Comandant de grupa                                       395000

--------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------

NR.          FUNCTIA                      NIV.            SALARIUL

CRT.                                      STUD.  TARIFAR DE INCADRARE(DE BAZA)

                                                             GRADATII

--------------------------------------------------------------------------------

     a) FUNCTII DE EXECUTIE PE GRADE PROFESIONALE

 1.Inginer,economist,specialist IA         S  1179000  1402000  2039000  2548000

 2.Inginer,economist,referent:gr.I         S  1020000  1179000  1593000  2039000

 3. -"-    -"-       -"-      gr.II        S   940000  1020000  1274000  1896000

 4. -"-    -"-       -"-      gr.III       S   876000   940000  1179000  1752000

 5. -"-    -"-       -"-      debutant     S   873000

 6.Subinginer I,arhivist I,tehnician-ec.I SSD  956000  1179000  1434000  1911000

 7.   -"-    II, -"-    II,    -"-     II SSD  876000   956000  1179000  1763000

 8.   -"-   III, -"-   III,    -"-    III SSD  781000   876000  1163000  1577000

 9.Subinginer,arhivist,tehn.-ec.debutant  SSD  778000

 

     b) FUNCTII DE EXECUTIE PE TREPTE PROFESIONALE

10.Tehn.,merceolog,contabil,referent IA     M  876000  1020000  1274000  1577000

11.-"-   -"-       -"-      -"-      I      M  813000   94000   1179000  1466000

12.-"-   -"-       -"-      -"-     II      M  733000   813000  1020000  1322000

13.-"-   -"-       -"-      -"-    III      M  685000   733000   988000  1211000

14.-"-   -"-       -"-      -"-    debutant M  682000

--------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------

NR.        FUNCTIA                          FUNCTII DE CONDUCERE

CRT.                                   Indemnizatia de conducere pentru

                                       functiile de conducere specifice

                                      INDEMNIZATIA DE CONDUCERE MAXIMA - LEI

--------------------------------------------------------------------------------

 1. Director                                 1274000

 2. Director adjunct                         1020000

 3. Contabil sef                             1020000

 4. Inginer sef                              1020000

 5. Sef serviciu, sef sectie                  612000

 6. Sef birou, sef atelier                   395000

--------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------

NR.              FUNCTIA               NIV.             SALARIUL

CRT.                                   STUD.  TARIFAR DE INCADRARE (DE BAZA)

                                                          GRADATII

                                              1         2        3       4

--------------------------------------------------------------------------------

     a) FUNCTII DE EXECUTIE PE GRADE PROFESIONALE SERV.CONTENCIOS

 1.Consilier juridic Gr.IA               S  1179000  1402000  2039000  2548000

 2.-"-       -"-        I                S  1020000  1179000  1593000  2039000

 3.-"-       -"-        II               S   940000  1020000  1274000  1896000

 4.-"-       -"-        III              S   876000   940000  1179000  1752000

 5.-"-       -"-        debutant         S   873000

 

     b) FUNCTII DE EXECUTIE PE TREPTE PROFESIONALE

 1.Analist (programator)ajut. IA         M   876000  1179000  1338000  1752000

 2.-"-      -"-         -"-   I          M   813000  1020000  1211000  1625000

 3.-"-      -"-         -"-  II          M   733000   988000  1131000  1466000

 4.-"-      -"-         -"- III          M   685000   733000  1020000  1338000

 5.-"-      -"-         -"- debutant     M   682000

 6.Operator,controlor date I             M   813000  1020000  1211000  1625000

 7.-"-      -"-       -"- II             M   733000   988000  1131000  1466000

 8.-"-      -"-       -"-III             M   669000   797000  1052000  1338000

 9.-"-      -"-       -"-IV              M   622000   781000   988000  1211000

10.-"-      -"-       -"- debutant       M   617000

--------------------------------------------------------------------------------

     a) FUNCTII DE EXECUTIE PE TREPTE PROFESIONALE

 1.Secretar,secret.-dactilograf I       MG   685000   733000  1020000  1243000

 2.-"-          -"-            II       MG   622000   781000   988000  1131000

 3.-"-          -"-            debutant MG   617000

 4.Sef depozit I                         M   781000   981000  1131000  1418000

 5.-"-  -"-    II                        M   717000   940000  1052000  1290000

 6.Casier,magaziner I                    M   765000   988000  1179000  1386000

 7.-"-    -"-       II                  MG   685000   733000  1052000  1243000

 8.-"-    -"-       debutant            MG   682000

 9.Functionar,arhivar I                  M   749000  1020000  1195000  1354000

10.-"-        -"-     II                 M   685000   797000  1020000  1243000

11.-"-        -"-     III                M   622000   781000   988000  1131000

12.-"-        -"-     debutant           M   618000

13.Sofer II                                  829000  1052000  1211000  1497000

14.Muncitor calificat I                      829000  1052000  1211000  1497000

15.-"-      -"-       II                     781000   988000  1131000  1418000

16.-"-      -"-       III                    733000   940000  1052000  1322000

17.-"-      -"-       IV                     685000   797000  1020000  1243000

18.-"-      -"-       V                      637000   733000   956000  1147000

19.-"-      -"-       VI                     590000   701000   860000  1067000

20.-"-      necalificat                      542000   622000   781000   988000

--------------------------------------------------------------------------------

 

         REGLEMENTARI PRIVIND ALTE DREPTURI SALARIALE PE CARE ADAUGA

         LA SALARIUL DE BAZA STABILIT POTRIVIT GRILEI DE SALARIZARE

 

     Avand in vedere prevederile anexei X la Legea nr.154/1998, urmatoarele drepturi salariale se acorda personalului Corpului Gardienilor Publici al Municipiului Bucuresti, in continuare potrivit reglementarilor stabilite prin H.G. nr.281/1993 si 615/1994:

        - salariul de merit;

        - sporul de vechime;

        - sporul de activitatea desfasurata in timpul noptii;

        - sporul pentru conditii de munca deosebite specifice personalului

          militarizat.