Hotărârea nr. 103/1999

HOTARAREnr. 103 din 1999-05-06 HOTARIRE numar 103 din 06/05/1999 privind aprobarea participarii C.G.M.B.la constituirea Fondului de dezvoltare regionala a Regiunii Bucuresti Ilfov pe anul 1999
HOT. 103 06/05/1999
HOTARIRE numar 103 din 06/05/1999

HOTARIRE numar 103 din 06/05/1999

privind aprobarea participarii C.G.M.B.la constituirea Fondului de dezvoltare regionala a Regiunii Bucuresti Ilfov pe anul 1999

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                BUCURESTI

 

                                HOTARARE

       privind aprobarea participarii Consiliului General al Municipiului

          Bucuresti la constituirea Fondului de dezvoltare regionala

                 a Regiunii Bucuresti Ilfov pe anul 1999

 

     Avand in vedere raportul comun al Departamentului Economic si al Directiei Generale de Asistenta Sociala referitor la necesitatea participarii Consiliului General al Municipiului Bucuresti la constituirea Fondului pentru dezvoltarea regionala a regiunii Bucuresti-Ilfov;

     Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

     In scopul punerii in aplicare a prevederilor Legii nr.15/1998 privind dezvoltarea regionala in Romania si Hotararii Guvernului nr.634/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.115/1998;

     In temeiul art.20(2), lit."e" si art.94, combinat cu art.28(3) din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                    Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                               Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba participarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti cu suma de 500 milioane la constituirea Fondului de dezvoltare al regiunii Bucuresti - Ilfov pe anul 1999.

 

               PRESEDINTE DE SEDINTA,         CONTRASEMNEAZA

                                                 SECRETAR,

                  Liviu Serbanescu           Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 06.05.1999

Nr.103