Hotărârea nr. 102/1999

HOTARAREnr. 102 din 1999-05-06 HOTARIRE numar 102 din 06/05/1999 priv.darea in folosinta gratuita a unui teren aflat in intravilan,1500 mp,str.1 Dec.1918-Bd.L.Rebreanu,s.3,dom.priv.CGMB,Arhiepiscopiei Bucurestilor SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 286/2014
HOTARARE nr. 102 din 6/05/1999
HOTARIRE numar 102 din 06/05/1999

HOTARIRE numar 102 din 06/05/1999

priv.darea in folosinta gratuita a unui teren aflat in intravilan,1500 mp,str.1 Dec.1918-Bd.L.Rebreanu,s.3,dom.priv.CGMB,Arhiepiscopiei Bucurestilor

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                   BUCURESTI

 

                                   HOTARARE

      privind darea in folosinta gratuita a unui teren aflat in intravilan,

     in suprafata de 1500 mp, situat in str. 1 Dec.1918 - Bd.Liviu Rebreanu,    

  sector 3, Bucuresti din domeniul privat al CGMB, Arhiepiscopiei Bucurestilor,

 pentru amplasarea unei biserici ortodoxe cu hramul "Adormirea Maicii Domnului"

                         pe o perioada de 49 de ani

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul comun de specialitate al Departamentului Patrimoniu Imobiliar si al Departamentului Economic;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

     In temeiul prevederilor art.20(2), lit."g", art.28(2) si ale art.86 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

                 Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

                              Hotaraste:

 

     Art.1- Terenul in suprafata de 1.500 m.p., situat in str. 1 Decembrie 1918 - Bd. Liviu Rebreanu, sector 3, Bucuretsi, identificat conform planurilor anexate, ce fac parte integranta din prezenta hotarare, va fi dat in folosinta gratuita Arhiepiscopiei Bucurestilor, in vederea construirii unei biserici ortodoxe cu hramul "Adormirea Maicii Domnului", pe perioada de 49 de ani.

     Art.2- Daca in termen de 3 ani, Arhiepiscopia Bucurestilor nu incepe constructia biserici ortodoxe, darea in folosinta gratuita a terenului se anuleaza.

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA,          CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

                Liviu Serbanescu                  Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 06.05.1999

Nr.102