Hotărârea nr. 100/1999

HOTARAREnr. 100 din 1999-04-22 HOTARIRE numar 100 din 22/04/1999 privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru investitiile din anexa
HOT. 100 22/04/1999
HOTARIRE numar 100 din 22/04/1999

HOTARIRE numar 100 din 22/04/1999

privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru investitiile din anexa

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

              privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice

                      pentru investitiile din anexa

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si referatul Departamentului Servicii Publice;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

     In baza Legii finantelor nr.72/1996 si a Legii bugetului de stat nr.109/1998 - anexa 20: "Limite valorice privind competenta de aprobare a documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor noi de investitii";

     In temeiul art.20(2), lit."m" combinat cu art.28(3) din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

         Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                        Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba documentatia tehnico-economica a obiectivelor de investitii enumerate in anexa avand Avizul CTE-PMB pentru faza: studii de fezabilitate.

 

     Art.2- Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art.1 se face din fondurile bugetului local si din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,             CONTRASEMNEAZA

                                                  SECRETAR,

                 Lucian Radu                  Ovidiu Predescu

 

Bucuresti, 22.04.1999

Nr.100

 

                    ANEXA LA H.C.G.M.B. NR.100/22.04.1999

                               (vezi nota)

 

1. "Extinderea Centralei Termice Casa Presei Libere" avand Procesul Verbal de Avizare PMB-CTE nr.204/29.05.1998 (studiu de fezabilitate).

     Valoarea investitiei:        103.954.116 mii lei

     din care C+M:                 42.422.085 mii lei

     (preturi ianuarie 1999)

 

2. "Modernizare retele termice secundare PT J Giulesti" avand Procesul Verbal de Avizare PMB-CTE nr.197/14.07.1998 (studiu de fezabilitate).

     Valoarea investitiei:         18.942.278 mii lei

     din care C+M:                 17.420.437 mii lei

     (preturi ianuarie 1999)

 

3. "Instalatie de contorizare energie termica si a.c.m. la consumatorii aferenti la 19 PT, sectia termoficare Colentina" avand Procesul Verbal de Avizare PMB-CTE nr.171/29.05.1998 (studiu de fezabilitate).

     Valoarea investitiei:         18.925.904 mii lei

     din care C+M:                  9.956.243 mii lei

     (preturi ianuarie 1999)

 

4. "Instalatie de contorizare energie termica si a.c.m. la consumatorii aferenti la 14 PT, sectia termoficare Rahova" avand Procesul Verbal de Avizare PMB-CTE nr.172/29.05.1998 (studiu de fezabilitate).

     Valoarea investitiei:         18.826.999 mii lei

     din care C+M:                 10.590.490 mii lei

     (preturi ianuarie 1999)

 

5. "Modernizare retele termice secundare si contorizare abonati la PT 23 CV Titan" avand Procesul Verbal de Avizare PMB-CTE nr.215/23.09.1998 (studiu de fezabilitate).

     Valoarea investitiei:         18.242.215 mii lei

     din care C+M:                 16.378.886 mii lei

     (preturi ianuarie 1999)

 

NOTA: Valorile de investitii prezentate sunt cele prevazute in documentatiile tehnico-economice intocmite de proiectant si actualizate la nivelul ian.1999, documentatii ce intra in competenta de aprobare a C.G.M.B. (fara acordul prealabil al Ministerului de Finante), conform Legii 189/98, art.16, pct.5