Hotărârea nr. 10/1999

HOTARAREnr. 10 din 1999-01-14 HOTARIRE numar 10 din 14/01/1999 privind stabilirea nivelurilor unor impozite si taxe locale pe anul 1999 in Municipiul Bucuresti
HOT. 10 14/01/1999
HOTARIRE numar 10 din 14/01/1999

HOTARIRE numar 10 din 14/01/1999

privind stabilirea nivelurilor unor impozite si taxe locale pe anul 1999 in Municipiul Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

    

                         H O T A R A R E

         privind stabilirea nivelurilor unor impozite si taxe locale

                  pe anul 1999 in municipiul Bucuresti

 

 

 

     Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei generale buget, contabilitate, financiar;

     In conformitate cu prevederile Legii nr.27/1994, republicata privind impozitele si taxele locale, modificata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.62/28.12.1998, si ale Legii nr.189/1998 privind finantele publice locale, modificata prin Ordonanta de Urgenta Guvernului nr.61/1998;

     In temeiul prevederilor art.20, lit."f" si art.28 din legea nr.69/1991, republicata privind administratia publica locala,

 

Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

 

                          H o t a r a s t e:

 

     Art.1 - In municipiul Bucuresti, cota pentru calcularea impozitului pe cladiri datorat de persoanele juridice si alti contribuabili decat persoanele fizice, prevazut la art.6 din Legea nr.27/1994 privind impozitele si taxele locale, asa cum a fost modificata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.62/1998, pe anul 1999, se stabileste la 0,75%.

     Art.2 - Pentru impozitele si taxele locale reglementate de Legea nr.27/1994 modificata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.62/1999 stabilite in sume fixe care sunt prevazute valori intre limite, nivelurile ce se aplica in Bucuresti in anul 1999, sunt cele din anexa la prezenta hotarare.

     Art.3 - Pentru celelalte impozite si taxe locale reglementate de Legea nr.27/1994, pentru anul 1999 in municipiul Bucuresti se aplica nivelurile stabilite prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.62/1998.

     Art.4 - Prezenta hotarare se comunica primariilor sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucuresti, Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat Bucuresti, administratiilor financiare ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucuresti si se aduce la cunostinta publica, conform legii.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                             CONTRASEMNEAZA

   Gabriel Toma                                    SECRETAR

                                                   Ovidiu Predescu

Bucuresti, 14.01.1999

Nr.10

 

 

 

Hotararea nr.10/14.01.

 Anexa

 

Nivelul unor impozite si taxe locale stabilite

in suma fixa, reglementate prin Legea nr.27/1994

privind impozitele si taxele locale, ce se aplica in

Municipiul Bucuresti in anul 1999*)

 

 

 

 

 

Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autoritatilor in domeniul

Constructiilor (cap.V,art.27 din Lege)

 

pct.1.- Certificatul de urbanism

 

Suprafata terenurilor pentru care se

solicita certificatul (mp)                                   - lei -

 

 

a)pana la 150                                                14.500

b)pana la 250                                                19.500

c)pana la 500                                                24.500

d)pana la 750                                                29.500

e)pana la 1.000                                         35.000 + 50 lei/m2

pentru suprafetele mai mari de 1.000 m2

 

 

pct.3. Autorizarea de foraje si excavari necesare studiilor geotehnice,

ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor

de gaze si petrol, precum si altor exploatari.

 

Pentru fiecare m2....................................................................................................................................20.000 lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*)actualizate in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.62/1998

 

 

Hotararea nr.10/14.01.

                  Anexa

 

 

pct.9. Autorizatii pentru lucrarile de racorduri si bransamente la retele

publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica si telefonie.

 

Pentru fiecare instalatie........................................................................................................................30.000lei

 

pct.10. Avizul comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului.

 

Pentru fiecare aviz..........................................................................................................................................150.000lei

 

pct.11. Certificat nomenclatura stradala si adresa.

De fiecare certificat...................................................................................................................................................25.000lei

 

Taxe pentru eliberarea autorizatiilor de orice fel, cu exceptia celor din

domeniul constructiilor, precum si viza anuala a acestora. (Art.27, pct.12 din

Lege)

 

A. Autorizatii de functionare pentru activitati lucrative si viza anuala a

acestora.

                                                 lei/autorizatie sau viza anuala

 

a) pentru meseriasi si carausi                   25.000

b) pentru cazane de fabricat rachiu              50.000

c) pentru liber - profesionisti                  80.000

d) pentru mori, prese de ulei si darace         190.000

e) pentru alte activitati neprevazute           250.000

B) Autorizatii sanitare de functionare eliberate contribuabililor.

Pentru fiecare autorizatie..................................................................50.000 lei

 

Taxe pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afisaj si reclama (cap.VI, art.30 din Lege)

                                                 Lei/an/m2 sau fractiune

 

a)pentru expunerea de afise sau panouri          650.000

b)pentru firmele instalate la locul

exercitarii activitatii                           80.000

 

 

 

 

Nota: pentru impozitele si taxele in suma fixa necuprinse in aceasta anexa, se aplica nivelurile prevazute in Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.62/1998.