Hotărârea nr. 97/1998

HOTARAREnr. 97 din 1998-05-28 HOTARIRE numar 97 din 05/28/1998 privind atribuirea in folosinta gratuita Consiliului local sector 2, pe termen de 49 ani, a unui teren destinat constructiei de locuinte
HOT. 97 28/05/1998
HOTARIRE numar 97 din 05/28/1998

HOTARIRE numar 97 din 05/28/1998

privind atribuirea in folosinta gratuita Consiliului local sector 2, pe termen de 49 ani, a unui teren destinat constructiei de locuinte

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                     CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

      privind atribuirea in folosinta gratuita Consiliului local sector 2,

     pe termen de 49 de ani, a unui teren destinat constructiei de locuinte

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Departamentului Patrimoniu Imobiliar;

     In temeiul prevederilor art.20, lit."g", ale art.28(2), ale art.77 si ale art.85 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr.22/1997,

 

                   Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                 Hotaraste:

 

     Art.1- Se atribuie in folosinta gratuita, pe termen de 49 de ani, Consiliului local sector 2, terenul in suprafata de 257,142 m.p. situat in zona Tei Toboc, destinat realizarii de utilitati publice si locuinte, teren identificat conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

     Art.2- Schimbarea destinatiei terenului sau neinceperea obiectivului propus in termen de 12 luni de la data prezentei hotarari atrage, de drept, incetarea dreptului de administrare a acestuia.

 

     Art.3- Prin grija Primariei sectorului 2, se va realiza un proiect de urbanism zonal pe terenul mentionat la art.1, a carui suprafata exacta va fi stabilita cu aceasta ocazie.

     Planul urbanistic zonal va fi aprobat de catre CGMB, inclusiv procedura de realizare a obiectivului mentionat la art.1.

 

     Art.4- Pentru terenul indicat la articolul 1 cu specificatiile introduse prin art.3, se aproba exercitarea de catre Consiliul local al sectorului 2 a prevederilor art.20, lit."h" din Legea nr.69/1991, republicata, modificata si completata cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.22/1997.

 

 

                             PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                Anton Parlagi

 

 

Bucuresti, 28.05.1998

Nr.97