Hotărârea nr. 96/1998

HOTARAREnr. 96 din 1998-05-28 HOTARIRE numar 96 din 05/28/1998 privind atribuirea in folosinta gratuita Consiliului local sector 2, pe termen de 49 ani, a unor imobile necesare desfasurarii unor activ.publice
HOT. 96 28/05/1998
HOTARIRE numar 96 din 05/28/1998

HOTARIRE numar 96 din 05/28/1998

privind atribuirea in folosinta gratuita Consiliului local sector 2, pe termen de 49 ani, a unor imobile necesare desfasurarii unor activ.publice

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                     BUCURESTI

 

                                     HOTARARE

       privind atribuirea in folosinta gratuita Consiliului local sector 2,

         pe termen de 49 de ani, a unor imobile necesare desfasurarii unor

       activitati publice care satisfac cerintele cetatenilor din sectorul 2

 

 

     Avand in vedere Expunerea de Motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de Specialitate al Departamentului Patrimoniu Imobiliar;

     In temeiul prevederilor art.20, lit."g", ale art.28(2), ale art.77 si ale art.85 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr.22/1997,

 

             Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                Hotaraste:

 

     Art.1- Se atribuie in folosinta gratuita pe termen de 49 de ani, Consiliului local sector 2 imobilele situate in strada Dimitrie Racovita nr.22, Thomas Masaryck nr.22 si Matasari nr.5-5A-7 conform listei din anexa la proiectul de hotarare, pentru realizarea unor obiective de interes public.

 

     Art.2- Schimbarea destinatiei imobilelor atrage de drept revenirea lor in administrarea Primariei municipiului Bucuresti.

 

 

                            PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                Anton Parlagi

 

 

ucuresti, 28.05.1998

Nr.96

 

                          ANEXA LA HOT.96/28.05.1998

 

                    Lista imobilelor ce se transmit in administrarea

                      Consiliului Local al Sectorului 2, Bucuresti

--------------------------------------------------------------------------------

Nr.     Adresa      Situatia actuala     Locatarul                  Destinatia

--------------------------------------------------------------------------------

1. Dimitrie         imobil disponibil    Directia ptr.Protectia     D.P.C.

   Racovita nr.22                        Copilului sector 2

 

2. Thomas           imobil in administr. Centrul Militar sector 2   Centrul

   Masaryck nr.22   S.C."Apolodor" S.A.                             Militar

 

3. Matasari         imobil in administr. liber, partial             D.P.C. ptr.

   nr.5-5A-7        S.C."Foisor" S.A.    incendiate                 Centru de

                                                                    plasam.copii

--------------------------------------------------------------------------------

                                PRIMAR,

                            Vladimir Popescu