Hotărârea nr. 95/1998

HOTARAREnr. 95 din 1998-05-28 HOTARIRE numar 95 din 05/28/1998 priv.atrib.in folosinta gratuita Cons.loc.sect.3 a unui teren,in scopul realizarii obiectivului de utilitate publica "Centrul Administrativ Titan"
HOT. 95 28/05/1998
HOTARIRE numar 95 din 05/28/1998

HOTARIRE numar 95 din 05/28/1998

priv.atrib.in folosinta gratuita Cons.loc.sect.3 a unui teren,in scopul realizarii obiectivului de utilitate publica "Centrul Administrativ Titan"

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                  BUCURESTI

 

                                   HOTARARE

      privind atribuirea in folosinta gratuita Consiliului local sector 3

      a unui teren in suprafata de 12,1 ha, pe termen de 49 ani, in scopul

    realizarii obiectivului de utilitate publica "Centru Administrativ Titan"

 

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si a memoriului primarului sector 3 Bucuresti;

     In temeiul prevederilor art.20. lit."g" si ale art.28(2), ale art.77 si ale art.85 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.22/1997,

 

                    Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                    Hotaraste:

 

     Art.1- Se atribuie in folosinta gratuita, pe termen de 49 de ani, Consiliului local sector 3, terenul in suprafata de 12,1ha, in scopul realizarii obiectivului de utlitate publica "Centrul Administrativ Titan", teren identificat conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

     Art.2- Schimbarea destinatiei terenului atrage de drept revenirea kui in administrarea Primariei municipiului Bucuresti.

 

     Art.3- Prin grija Primariei sector 3 se va realiza un proiect de urbanism zonal (PUZ) pentru terenul mentionat la art.1, cu aceasta ocazie stabilindu-se si suprafata exacta a acestuia.

     Planul urbanistic zonal va fi aprobat de catre CGMB, inclusiv procedura de  realizare a obiectivului mentionat la art.1.

 

     Art.5- Pentru terenul indicat la art.1, se aproba exercitarea de catre Consiliul local al sector 3 a prevederilor art.20, lit."h" din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr.22/1997.

 

                              PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                Anton Parlagi

 

 

Bucuresti, 28.05.1998

Nr.95