Hotărârea nr. 93/1998

HOTARAREnr. 93 din 1998-05-28 HOTARIRE numar 93 din 05/28/1998 privind darea in administrare, catre RATB, a unui teren situat in B-dul Tineretului
HOT. 93 28/05/1998
HOTARIRE numar 93 din 05/28/1998

HOTARIRE numar 93 din 05/28/1998

privind darea in administrare, catre RATB, a unui teren situat in B-dul Tineretului

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

                privind darea in administrare catre R.A.T.B.

                 a unui teren situat in B-dul Tineretului

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune darea in administrare a unui teren de 286 m.p., situat in B-dul Tineretului, catre R.A.T.B., pentru construirea unie substatii electrice;

     Tinand seama de raportul comun de specialitate al Departamentului Servicii Publice, Departamentului Patrimoniu Imobiliar si Departamentului Economic;

     Luand in considerare avizele Comisiilor de specialitate ale C.G.M.B.;

     In temeiul art.12, lit."b", din Legea nr.50/1991, republicata, privind autorizarea constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor si art.84 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

modificata si completata cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.22/1997,

 

                    Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                 Hotaraste:

 

     Art.1 - Se aproba darea din administrarea C.G.M.B. in administrarea R.A.T.B. a unui teren in suprafata de 286 m.p., situat in B-dul Tineretului, conform planului de situatie 1:2000, anexat, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

     Art.2- La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari prevederile Hotararii CGMB nr.194/23.10.1997 isi inceteaza aplicabilitatea.

 

 

                                   PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                        Anton Parlagi

 

 

Bucuresti, 28.05.1998

Nr.93