Hotărârea nr. 91/1998

HOTARAREnr. 91 din 1998-05-28 HOTARIRE numar 91 din 05/28/1998 privind transmiterea in administrarea Inspectoratului Scolar al mun. Buc.a unei suprafete de teren necesare realizarii obiectivului "Lic.de Coregrafie ABROGATA PRIN H.C.G.M.B. NR. 116/2006
HOT. 91 28/05/1998
HOTARIRE numar 91 din 05/28/1998

HOTARIRE numar 91 din 05/28/1998

privind transmiterea in administrarea Inspectoratului Scolar al mun. Buc.a unei suprafete de teren necesare realizarii obiectivului "Lic.de Coregrafie

ABROGATA PRIN H.C.G.M.B. NR. 116/2006

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                       CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                  HOTARARE

            privind transmiterea in administrarea Inspectoratului Scolar

               al municipiului Bucuresti a unei suprafete de teren

       necesare realizarii obiectivului de investitii "Liceul de Coregrafie"

 

     Avand in vedere ecpunerea de motive nr.504/12.03.1998 a primarului general al municipiului Bucuresti;

     Analizand raportul nr.2244/23.01.1998 al Directiei pentru Cultura si Culte;

     Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate ale CGMB;

     In temeiul art.28, alin.2 si art.84, alin.1 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.22/1997,

   

 

                   Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba transmiterea din administrarea C.G.M.B. in administrarea Inspectoratului Scolar al municipiului Bucuresti a unui teren in suprafata de 2050 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, situat in Calea Plevnei, identificat prin urmatoarele vecinatati: la est - prin imobilul Institutului de Constructii, la sud - prin cladirea Operei Romane, la vest - prin Casa de Cultura a Studentilor (cf.planurilor de situatie scara 1:2000 si 1:1000 cuprinse, ca anexele nr.1 si 2 la prezenta), in vederea realizarii obiectivului de investitii "Liceul de Coregrafie"; transmiterea terenului respectiv in administrarea Inspectoratului Scolar al municipiului Bucuresti se face pe durata existentei constructiei.

 

                             PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                Anton Parlagi

 

Bucuresti, 28.05.1998

Nr.91