Hotărârea nr. 90/1998

HOTARAREnr. 90 din 1998-05-28 HOTARIRE numar 90 din 05/28/1998 priv.transm.in adm.Muzeului de Istorie si Arta al mun.Buc.a spatiilor din patrim mun.Buc.in care funct.pe baza de contr.de inchiriere unele subunitati
HOT. 90 28/05/1998
HOTARIRE numar 90 din 05/28/1998

HOTARIRE numar 90 din 05/28/1998

priv.transm.in adm.Muzeului de Istorie si Arta al mun.Buc.a spatiilor din patrim mun.Buc.in care funct.pe baza de contr.de inchiriere unele subunitati

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                     CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

        privind transmiterea in administrarea Muzeului de Istorie si Arta

   a municipiului Bucuresti a spatiilor din patrimoniul municipiului Bucuresti

    in care functioneaza, pe baza de contract de inchiriere, unele subunitati

                         din compunerea acestuia

 

     Avand in vedere expunerea de motive nr.503/12.03.1998 a primarului general al municipiului Bucuresti;

     Analizand raportul nr.2322/18.02.1998 al Directiei pentru Cultura si Culte;

     Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate ale C.G.M.B.;

     In temeiul art.28, alin.2 si art.84, alin.1 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.22/1997,

 

                 Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                               Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba transmiterea din administrarea C.G.M.B.- Directia Generala de Administrare a Fondului Imobiliar in administrarea Muzeului de Istorie si Arta al municipiului Bucuresti a spatiilor in care functioneaza pe baza de contract de inchiriere unele subunitati din compunerea acestuia, nominalizate in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

     Art.2- Cu incepere de la data emiterii prezentei hotarari, se reziliaza contractele de inchiriere respective incheiate de Muzeul de Istorie si Arta al municipiului Bucuresti cu societatile comerciale foste I.C.R.A.L.-uri si reluate de Directia Generala de Administrare a Fondului Imobiliar in baza Hotararii nr.42/1997 a Consiliului General al municipiului Bucuresti.

 

                            PRESEDINTE DE SEDINTA,

                               Anton Parlagi

 

Bucuresti, 28.05.1998

Nr.90

 

                                ANEXA LA HOT.90/28.05.1998

 

                              LISTA SPATIILOR

           care se transmit din administrarea Directiei Generale de

           Administrare a Fondului Imobiliar in administrarea Muzeului

                 de Istorie si Arta al Municipiului Bucuresti

--------------------------------------------------------------------------------

Nr.   Denumirea si adresa spatiului              Suprafata constr.   Suprafata

crt.                                             desfasurata (mp)    curte (mp)

--------------------------------------------------------------------------------

1. Ateliere de restaurare                             88,84              -

   str.Berzei, nr.15-17,et.3, ap.7, sect.6,BUC.

 

2. Muzeul Severeanu                                  379,00            484,00

   str.H.Coanda nr.26, sector 1, BUCURESTI         

 

3. Colectia Ligia si Pompiliu Macovei                159,00            760,00

   str.11 Iunie nr.36-38, sector 4, BUCURESTI     

 

4. Muzeul Nottara (laborator subsol)                  22,00              -

   Bd.dacia nr.105, sector 2, BUCURESTI

 

5. Palatul Sutu                                    1.788,00          1.000,00

   Bd.I.C.Bratianu nr.2, sector 3, BUCURESTI   

 

6. Birou Muzeografic (Palatul Voievodal Curtea Veche) 15,00              -

   str.I.Maniu nr.1, sector 3, BUCURESTI

--------------------------------------------------------------------------------