Hotărârea nr. 9/1998

HOTARAREnr. 9 din 1998-01-29 HOTARIRE numar 9 din 01/29/1998 privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru constructii definitive amplasate pe terenuri apartinand dom.privat al mun.Bucuresti
HOT. 9 29/01/1998
HOTARIRE numar 9 din 01/29/1998

HOTARIRE numar 9 din 01/29/1998

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru constructii definitive amplasate pe terenuri apartinand dom.privat al mun.Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                         CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                  BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

               privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu

          pentru constructii definitive amplasate pe terenuri apartinand

                  domeniului privat al municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

- Comisia de coordonare a sectoarelor - DUAT;

- Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, aln.2 ale anexei la Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri  pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997, ale Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism ale Ordinului nr.91/1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarea Teritoriului - Departamentul pentru urbanism si amenajarea teritoriului, ale HCLMB nr.22/1994;

     In temeiul art.20, ain.2, lit."m" si art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, completata si modificata prin Ordonanta de urgenta nr.22/1997,

 

                 Consiliul general al municipiului Bucuresti

 

                              Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii definitive amplasate pe terenuri apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

     Art.2- Terenurile pe care se vor amplasate aceste constructii vor face obiectul concesionarii in conformitate cu prevederile legii.

 

                        PRESEDINTE DE SEDINTA,

                           Iulian Cretu

 

Bucuresti, 29.01.1998

Nr.9

 

                     Anexa nr.1 la Hot.9/29.01.1998

 

                                 TABEL

       CU PLANURILE URBANISTICE DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTII DEFINITIVE

           AMPLASATE PE PROPRIETATEA PRIVATA A MUNICIPIULUI BUCURESTI

================================================================================

Nr.    Denumirea lucrarii             Functiune          Aviz         Aviz

crt.                                                    CTUAT         CULPAT

================================================================================

     SECTOR 1

1. PUD - Str.Amiral Balescu 31A      locuinta+anexe     9/23/97      2373/97

2. PUD - Bd.Banu Manta - Str.Maria   inchidere terasa

         Hagi Moscu                  si ext.cofetarie   38/24/97     2486/97

================================================================================

    ARH.SEF AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

           arh.Adrian Bold                        Intocmit,

                                               sing.Mariana Horea