Hotărârea nr. 87/1998

HOTARAREnr. 87 din 1998-05-28 HOTARIRE numar 87 din 05/28/1998 priv.aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru prototip panou semnalizare statie RATB si amplas.pe terit.sect.1-6 pe dom.public mun.Bucuresti
HOT. 87 28/05/1998
HOTARIRE numar 87 din 05/28/1998

HOTARIRE numar 87 din 05/28/1998

priv.aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru prototip panou semnalizare statie RATB si amplas.pe terit.sect.1-6 pe dom.public mun.Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

                    CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                BUCURESTI

 

                                HOTARARE

         privind aprobarea unii plan urbanistic de detaliu pentru

       prototip panou semnalizare statie RATB si amplasarea acestuia

            pe teritoriile sectoarelor 1-6 pe domeniul public al

                           municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

     - Comisia de Coordonare a Activitatii Sectoarelor - DUAT;

     - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991 republicata, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, ale Hotararii Guvernului Romaniei nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, ale Ordinului nr.91/1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

     In temeiul prevederilor art.20, alin.2, lit."m" si ale art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.22/1997,

 

                  Consiliul General al municipiului Bucuresti]

 

                              Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba planul urbanistic de detaliu pentru prototipul panou semnalizare statie RATB si amplasarea acestuia pe domeniul public al municipiului Bucuresti, pe teritoriile sectoarelor 1-6, cu refugiile statiilor RATB, conform plansei si listei anexate, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

                              PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                  Anton Parlagi

 

Bucuresti, 28.05.1998

Nr.87

 

 

                       ANEXA LA HOT.NR.87/28.05.1998

 

                               L I S T A

               refugiilor pe care se vor monta borne luminoase

-------------------------------------------------------------------------------

Nr.crt.   Artera                     Statia           Buc.        Linii

-------------------------------------------------------------------------------

 1. Cal.Mosilor                    M.Eminescu           2   21

 2. Sos.Colentina                  Bucur Obor           2   21

 3.     -"-                        Ziduri Mosi          2   1;21;21

 4.     -"-                        Teiul Doamnei        2   1;21;

 5.     -"-                        D-na Ghica           2   1;21;

 6.     "-"                        Raul Colentina       2   1;21;

 7.     "-"                        Cartier Colentina    2   1;21;21

 8.     "-"                        Sportului            2   21

 9.     "-"                        Cornisor             2   21

10.     "-"                        N.Canea              2   21

11. Str.Buzesti                    Piata Victoriei      1   20;24;45

12. Bd.1 Mai                         "       "          1   20;24;45

13. Bd.Iancu de Hunedoara            "       "          1(2)34;46;52

14.     -"-                        Roma                 2   34;46;52

15.     -"-                        Cal.Dorobanti        1   34;46;52

16. Sos.Stefan cel Mare              "       "          1   34;46;52

17.     -"-                        Dinamo               2   34;46;52

18.     -"-                        Vasile Lascar        2   34;46;52

19.     -"-                        Dr.Grozovici         2   34;46;52

20      -"-                        Lizeanu              2   34;46;52;17;34;46

21.     -"-                        Bucur Obor           1   17;34;46;52

22. Sos.Mihai Bravu                Bucur Obor           1   17;34;46

23.     -"-                        Bd.Ferdinand         2   17;34;46;52;1;17;34;

24.     -"-                        P-ta Iancului        2   1;17;34;46

25.     -"-                        Vatra Luminoasa      2   1;17;34;46

26.     -"-                        Mieilor              1   1;17;34

27.     -"-                        P-ta Hurmuzachi      1   1;17;34

28.     -"-                        Gh.Petrascu          2   1;17;34

29.     -"-                        Baba Novac           1   1;17;34

30.     -"-                        Baba Novac           1   1;17;27;34;50

31.     -"-                        Cal.Dudesti          2   1;17;34

32.     -"-                        Laborator            2   1;17;34

33.     -"-                        Cal.Vitan            2   1;17;34

34.     -"-                        Penes Curcanul       2   1;17;34

35.     -"-                        Sos.Mihai Bravu      2   1;17;34

36. Cal.Vacaresti                  Cristache Stamate    2   1;17;34

37.     -"-                        Pridvorului          2   1;17;34

38.     -"-                        Piata Sudului        1   1;17;34

39. Str.Barbu Vacarescu            Sos.Stefan cel Mare  1   5

40.     -"-                        Bd.Lacul Tei         2   5

41.     -"-                        Rossini              2   5

42.     -"-                        Ceaikovski           2   5

43.     -"-                        Giuseppe Verdi       2   5

44.     -"-                        Sos.Fabr.de Glucoza  2   5

45. Cal.Grivitei                   Gara de Nord         2   52

46.     -"-                        Sos.Nic.Titulescu    1   6;31;34;46;52

47. Bd.Vasile Milea                Bd.Timisoara         1   2;9;11;12;35;37

48.     -"-                        Bd.Iuliu Maniu       2   2;9;11;12;35;37

49.     -"-                        Pod.Grozavesti       2   2;9;11;12;35;37

50. Sos.Orhideelor                 Bd.Regiei            1   2;9;11;12;35;37

51. Calea Plevnei                  Calea Plevnei        1   20;35;37;44

52. Sos.Virtutii                   Pta Crangasi         2   41;42

53.     -"-                        Pod Ciurel           2   41;42

54.     -"-                        Orsova               2   41;42

55.     -"-                        Bd.Uverturii         2   41;42

56. Sos.Iancului                   Pta Iancului         1   5;46

57.     -"-                        Victor Manu          1   5;46

58.     -"-                        Sarafinesti          1   5;46

59.     -"-                        Pierre de Coubertin  1   5;46

60. Sos.Pantelimon                 Cimit.Armenesc       1   14;36;52

61.     -"-                        Baicului             1   14;36

62.     -"-                        Sos.Iancului         2   14;36

63.     -"-                        Bd.Chisinau          2   5;14;(36);16

64.     -"-                        Sos.Morarilor        2   5;14;46

65.     -"-                        Spit.Sf.Pantelimon   2   5;14;46

66.     -"-                        Granitul             2   5;14;46

-------------------------------------------------------------------------------

                                   T O T A L          109          

-------------------------------------------------------------------------------